Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy technologii cukru i cukiernictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CTZ-PTCC
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy technologii cukru i cukiernictwa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony egzamin z: Podstawy Chemii Analitycznej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.): kontaktowe - 70.

- udział w wykładach - 10

- udział w ćwiczeniach - 10

- udział w laboratorium - 45

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.) 105 h przygotowanie do laboratorium 20

sporządzanie sprawozdań z laboratorium 20

przygotowanie się do egzaminu 45

konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 20

Łącznie 175 godz./25 godz. = 7 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1; Ma wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach uprawy buraka zbiorze i przygotowanie do przerobu, otrzymywanie soku surowego, Krystalizacji cukru, otrzymywania melasu, pakowania cukru białego, wypalania wapna. Przetwórstwie zbóż i produkcji mąki, zna surowce i materiały stosowane do produkcji cukierniczej. pierników, czekolady, wyrobów czekoladowych.K_W11 K_W15; K-W16; K_W17K_W18, KW_25

W2; Zna i opisuje podstawowe pojęcia na których opiera się produkcja cukru i wyrobów cukierniczych, pojęcia dotyczące technologii cukru I wyrobów cukierniczych K_W16; K_W21.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi:

- Dokonać analizy składu chemicznego buraka cukrowego , soku buraczanego oraz wyrobów cukierniczych, analizować procesy produkcyjne, oznaczać wilgotność, popiół, zawartość czystego produktu; K_U05, K_U06, K_U10 K_U14, K_U21,

U2: potrafi posługiwać się sprzętem stosowanym w analizie cukru K_U06,

U3; - opracować raporty z wykonywanych analiz,- opracować statystycznie uzyskane wyniki analiz, K_U06, K_U10.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Ma świadomość- zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski,K_K01

K2; jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań, K_K02; K_K03 K_K05

K3 - jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności,

- pracuje systematycznie, K_K05

K4; - nawiązuje współpracę w grupie K_K09

K5; -dba o środowisko naturalne. K_K08

Metody dydaktyczne:

Wykład : metoda podająca

Wykład informacyjny

z prezentacjami multimedialnymi

Laboratorium: metoda poszukująca

Laboratoryjna; doświadczeń

Ćwiczenia – metoda poszukująca

Ćwiczeniowa równym frontem w grupie.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 godz.

- laboratorium 45 godz.

- ćwiczenia 10 godz.

Poznanie najważniejszych pojęć technologicznych i procesu produkcji cukru, metod ilościowych w analizie cukru. Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań technologicznych i zrozumienie zastosowania teoretycznej wiedzy do sterowania procesami technologicznymi.

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu:

Uprawa buraka zbiór i przygotowanie do przerobu, Spławianie oczyszczanie, mycie i otrzymywanie soku surowego , Oczyszczanie soku surowego i zagęszczanie soku w wyparce, krystalizacja cukru, gotowanie i wirowanie cukrzycy, otrzymywanie melasu. Suszenie, segregacja, pakowanie i magazynowanie cukru białego. Wyżymanie i suszenie wysłodków, wypalanie wapna i sporządzanie mleka wapiennego. Przetwórstwo zbóż i produkcja mąki. Surowce, dodatki i materiały pomocnicze stosowane do produkcji cukierniczej, Produkcja cukierków, pierników, czekolady, wyrobów czekoladowych i kakao.

1) Oznaczanie składu chemicznego buraka cukrowego

2) Oznaczanie inwertu w soku buraczanym oraz w wyrobach cukierniczych .

3) Analiza procesów produkcyjnych pH, alkaliczność, zawartość suchej substancji, czystość soku.

4) Analiza produktu końcowego, wilgotność, popiół, zawartość czystego produktu, mętność.

5) Gospodarka wodno- ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego-ochrona środowiska.

6) Wyjazd i zwiedzanie zakładów – Cukrowni, produkcji cukierków, pierników .

Planowanie produkcji cukru z buraka cukrowego na podstawie opisu technologicznego, Schemat blokowy produkcji cukru z buraków Sporządzenie schematu blokowego produkcji mąki pszennej z uwzględnieniem parametrów technologicznych. Sporządzenie schematu blokowego produkcji masy czekoladowej z uwzględnieniem parametrów technologicznych. Obliczenia z zakresu ogrzewacza sokowego oraz wyparki czterodziałowe. Zaprojektowanie i wyliczenie pompy do transportu ciecz (wody, soku, melasu). Budowa i moc silników elektrycznych. Automatyka i sterowanie w procesie produkcyjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Stanisław Nikiel Technologia Cukrownictwa cz. I i II, Wydawnictwo WSiP wyd. 3, Warszawa 1996

2. S. Wyczański Cukiernictwo, wyd. 8, Warszawa 1990;

3. Jan Dobrzycki Chemiczne podstawy technologii cukru. WNT, Warszawa, 1984

4. Jan Dobrzycki. Poradnik inżyniera – cukrownictwo. WNT, Warszawa, 1988

5. Jan Dobrzycki. Automatyzacja w przemyśle cukrowniczym. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991

6. Z. Ambroziak. Produkcja piekarsko-ciastkarska, cz. 1, Podręcznik dla technikum, Warszawa 2012.

7. Butwiłowicz, Anna. Metody analityczne kontroli produkcji w cukrowniach. Warszawa : Fundacja : Rozwój SGGW, 1997

Literatura uzupełniająca:

1. R. A. McGinnis. Cukrownictwo. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976

2. Jan Gawęcki. Współczesna wiedza o węglowodanach. Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2001

Efekty uczenia się:

Student:

W1; Ma wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach uprawy buraka zbiorze i przygotowanie do przerobu, otrzymywanie soku surowego, Krystalizacji cukru, otrzymywania melasu, pakowania cukru białego, wypalania wapna. Przetwórstwie zbóż i produkcji mąki, zna surowce i materiały stosowane do produkcji cukierniczej. pierników, czekolady, wyrobów czekoladowych.K_W11 K_W15; K-W16; K_W17K_W18, KW_25

W2; Zna i opisuje podstawowe pojęcia na których opiera się produkcja cukru i wyrobów cukierniczych, pojęcia dotyczące technologii cukru I wyrobów cukierniczych K_W16; K_W21

U1: Student potrafi:

- Dokonać analizy składu chemicznego buraka cukrowego , soku buraczanego oraz wyrobów cukierniczych, analizować procesy produkcyjne, oznaczać wilgotność, popiół, zawartość czystego produktu; K_U05, K_U06, K_U10 K_U14, K_U21,

U2: potrafi posługiwać się sprzętem stosowanym w analizie cukru K_U06,

U3; - opracować raporty z wykonywanych analiz,- opracować statystycznie uzyskane wyniki analiz, K_U06, K_U10,

Student:

K1: Ma świadomość- zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski,K_K01

K2; jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań, K_K02; K_K03 K_K05

K3 - jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności,

- pracuje systematycznie, K_K05

K4; - nawiązuje współpracę w grupie K_K09

K5; -dba o środowisko naturalne. K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego 2,5 h; pytania otwarte; podział na definicyjne i problemowe o stopniowanej skali trudności, punktacja w zależności od stopnia trudności. K_W05; K_W15

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wyników testów wejściowych, pytania otwarte, w zakresie 0-5 pkt. Ocena wykonanych samodzielnie sprawozdań z ćwiczeń przez każdego studenta wg punktacji 0-5. K_U03; K_U04; K_U05; K_U06.

Laboratorium;

Ocena na podstawie 1 sprawdzainu pisemnego, pytania otwarte problemowe o stopniowanej trudności.

Kryteria oceniania:

Wykład (max 100pkt):

poniżej 50% niedostateczny

50- 60% dostateczny; 61-65% dostateczny plus; 66-75 dobry; 76-80 dobry plus; 81-100% bardzo dobry.

Laboratorium (max 120pkt 12 ćwiczeń po 10 pkt)

poniżej 50% niedostateczny

50- 60% dostateczny; 61-65% dostateczny plus; 66-75 dobry; 76-80 dobry plus; 81-100% bardzo dobry.

Ćwiczenia: sprawdzian 100% 10 pytań

poniżej 50% niedostateczny

50- 60% dostateczny; 61-65% dostateczny plus; 66-75 dobry; 76-80 dobry plus; 81-100% bardzo dobry.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Andrzej Kowalski, Dobrochna Rabiej-Kozioł, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Andrzej Kowalski, Dobrochna Rabiej-Kozioł, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)