Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-PZ
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 4
Strona przedmiotu: https://www.chem.umk.pl/student/praktyki/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest zaliczenie zajęć: „Podstawy chemii”

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

120 h zajęcia praktyczne

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: zna w zaawansowanym stopniu prawa i nazewnictwo chemiczne,

Zna podstawowe zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy - K_W09

Zna zasady działania aparatury - K_W04

Posiada wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów

i systemów technicznych, definiuje i kwalifikuje poszczególne rodzaje energii odnawialnej, zna obowiązujące procedury w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz zasad wdrażania najlepszych dostępnych technologii (BAT), zna nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie szeroko rozumianej ekologii - K_W11

K_W15: posiada wiedzę w zakresu technologii i inżynierii chemicznej

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi opisać i analizować podstawowe prawa fizyczne i chemiczne, potrafi korzystać ze źródeł literaturowych w pozyskiwaniu i weryfikacji wiedzy z zakresu kierunku studiów, posiada umiejętność opisu procesów chemicznych i biologicznych - K_U01, K_U09

U02: potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań o charakterze praktycznym, charakterystycznym dla zastosowań chemii oraz biologii , posiada umiejętność rozpoznawania właściwości związku po jego budowie; potrafi opisać czyste (ekologiczne) technologie, potrafi wskazać kryteria uciążliwości technologii tradycyjnych, oraz możliwości ich usprawnień - K_U10

U03: potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją procesów technologicznych K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: potrafi pracować samodzielnie i w zespole - K_K02

K02: potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K04

K03: ma świadomość konieczności profesjonalizmu

i przestrzegania zasad etyki zawodowej - K_K06


Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- oxfordzka
- panelowa
- pomiaru w terenie
- projektu
- seminaryjna
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Indywidualna 120-to godzinna praktyka zawodowa odbywana w wybranym przez studenta zakładzie pracy w dowolnie ustalonym terminie. Szczegóły odbywania praktyki i jej termin student uzgadnia osobiście z zakładem pracy. Wybranym zakładem pracy mogą być zarówno zakłady produkcyjne jak również firmy i instytucje, których działalność związana jest z aspektem chemicznym.

Pełny opis:

Indywidualna praktyka zawodowa. Nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy zawodowej Praktyka zawodowa odbywa się w wybranej przez studenta instytucji posiadającej laboratorium chemiczne lub biologiczne ciąg produkcyjny z procesem chemicznym lub poruszającej aspekt prawny chemiczny. Program praktyk jest ustalany przez Uniwersytet wraz z instytucją organizującą praktyki zawodowe. W jego ramach praktykanci zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem wybranej instytucji, zakresem realizowanych zadań, aktualnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania, uczą się podstaw metodyki oraz prac w terenie. Program może także obejmować realizację konkretnych projektów, np. monitoring, syntezę, uczestnictwo w chemicznych zadaniach edukacyjnych realizowanych przez organizatora praktyk.

Literatura:

Literatura podawana przez opiekuna i organizatora praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

Rozmowa z opiekunem praktyk. W zakresie kompetencji, nadzór opiekuna praktyk.

Praktyki zawodowe:

TAK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Cichosz
Prowadzący grup: Marcin Cichosz
Strona przedmiotu: http://web.chem.umk.pl/praktyki_zawodowe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

Indywidualna 120-to godzinna praktyka zawodowa odbywana w wybranym przez studenta zakładzie pracy w dowolnie ustalonym terminie. Szczegóły odbywania praktyki i jej termin student uzgadnia osobiście z zakładem pracy. Wybranym zakładem pracy mogą być zarówno zakłady produkcyjne jak również firmy i instytucje, których działalność związana jest z aspektem chemicznym.

Pełny opis:

Indywidualna praktyka zawodowa. Nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy zawodowej Praktyka zawodowa odbywa się w wybranej przez studenta instytucji posiadającej laboratorium chemiczne lub biologiczne ciąg produkcyjny z procesem chemicznym lub poruszającej aspekt prawny chemiczny. Program praktyk jest ustalany przez Uniwersytet wraz z instytucją organizującą praktyki zawodowe. W jego ramach praktykanci zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem wybranej instytucji, zakresem realizowanych zadań, aktualnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania, uczą się podstaw metodyki oraz prac w terenie. Program może także obejmować realizację konkretnych projektów, np. monitoring, syntezę, uczestnictwo w chemicznych zadaniach edukacyjnych realizowanych przez organizatora praktyk.

Literatura:

Literatura podawana przez opiekuna i organizatora praktyki.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Cichosz
Prowadzący grup: Marcin Cichosz
Strona przedmiotu: http://web.chem.umk.pl/praktyki_zawodowe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

Indywidualna 120-to godzinna praktyka zawodowa odbywana w wybranym przez studenta zakładzie pracy w dowolnie ustalonym terminie. Szczegóły odbywania praktyki i jej termin student uzgadnia osobiście z zakładem pracy. Wybranym zakładem pracy mogą być zarówno zakłady produkcyjne jak również firmy i instytucje, których działalność związana jest z aspektem chemicznym.

Pełny opis:

Indywidualna praktyka zawodowa. Nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy zawodowej Praktyka zawodowa odbywa się w wybranej przez studenta instytucji posiadającej laboratorium chemiczne lub biologiczne ciąg produkcyjny z procesem chemicznym lub poruszającej aspekt prawny chemiczny. Program praktyk jest ustalany przez Uniwersytet wraz z instytucją organizującą praktyki zawodowe. W jego ramach praktykanci zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem wybranej instytucji, zakresem realizowanych zadań, aktualnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania, uczą się podstaw metodyki oraz prac w terenie. Program może także obejmować realizację konkretnych projektów, np. monitoring, syntezę, uczestnictwo w chemicznych zadaniach edukacyjnych realizowanych przez organizatora praktyk.

Literatura:

Literatura podawana przez opiekuna i organizatora praktyki.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Cichosz
Prowadzący grup: Marcin Cichosz
Strona przedmiotu: http://web.chem.umk.pl/praktyki_zawodowe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

Indywidualna 120-to godzinna praktyka zawodowa odbywana w wybranym przez studenta zakładzie pracy w dowolnie ustalonym terminie. Szczegóły odbywania praktyki i jej termin student uzgadnia osobiście z zakładem pracy. Wybranym zakładem pracy mogą być zarówno zakłady produkcyjne jak również firmy i instytucje, których działalność związana jest z aspektem chemicznym.

Pełny opis:

Indywidualna praktyka zawodowa. Nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy zawodowej Praktyka zawodowa odbywa się w wybranej przez studenta instytucji posiadającej laboratorium chemiczne lub biologiczne ciąg produkcyjny z procesem chemicznym lub poruszającej aspekt prawny chemiczny. Program praktyk jest ustalany przez Uniwersytet wraz z instytucją organizującą praktyki zawodowe. W jego ramach praktykanci zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem wybranej instytucji, zakresem realizowanych zadań, aktualnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania, uczą się podstaw metodyki oraz prac w terenie. Program może także obejmować realizację konkretnych projektów, np. monitoring, syntezę, uczestnictwo w chemicznych zadaniach edukacyjnych realizowanych przez organizatora praktyk.

Literatura:

Literatura podawana przez opiekuna i organizatora praktyki.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Cichosz
Prowadzący grup: Marcin Cichosz
Strona przedmiotu: http://web.chem.umk.pl/praktyki_zawodowe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

Indywidualna 120-to godzinna praktyka zawodowa odbywana w wybranym przez studenta zakładzie pracy w dowolnie ustalonym terminie. Szczegóły odbywania praktyki i jej termin student uzgadnia osobiście z zakładem pracy. Wybranym zakładem pracy mogą być zarówno zakłady produkcyjne jak również firmy i instytucje, których działalność związana jest z aspektem chemicznym.

Pełny opis:

Indywidualna praktyka zawodowa. Nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy zawodowej Praktyka zawodowa odbywa się w wybranej przez studenta instytucji posiadającej laboratorium chemiczne lub biologiczne ciąg produkcyjny z procesem chemicznym lub poruszającej aspekt prawny chemiczny. Program praktyk jest ustalany przez Uniwersytet wraz z instytucją organizującą praktyki zawodowe. W jego ramach praktykanci zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem wybranej instytucji, zakresem realizowanych zadań, aktualnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania, uczą się podstaw metodyki oraz prac w terenie. Program może także obejmować realizację konkretnych projektów, np. monitoring, syntezę, uczestnictwo w chemicznych zadaniach edukacyjnych realizowanych przez organizatora praktyk.

Literatura:

Literatura podawana przez opiekuna i organizatora praktyki.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)