Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy chemii procesów biologicznych i bioanalityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-O-PChPBB
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii procesów biologicznych i bioanalityka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 h wykład; 30 h zajęcia laboratoryjne,

2. 15 h przygotowanie do egzaminu; 10 h przygotowanie do zajęć laboratoryjnych; 10 h przygotowanie sprawozdań teoretycznych i eksperymentalnych; 15 h praca indywidualna do ćwiczeń eksperymentalnych; 10 h udział w konsultacjach

3. 10 h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania.


Łącznie: 130 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna teoretyczne i praktyczne aspekty wykonania jakościowej i ilościowej analizy metodami klasycznymi i instrumentalnymi oraz zasady działania aparatury

W2: zna podstawy biochemii oraz chemizm procesów metabolicznych

W3: zna techniki pobrania i przygotowania próbek z matryc biologicznych do analizy i testy toksyczności

W4: zna przepisy i zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii; akty prawne dotyczące norm i wymagań laboratoriów chemicznych oraz regulacje prawne dotyczące niebezpiecznych substancji i ich przechowywania oraz oznakowania


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości chemicznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentów fizyko-chemicznych

U2: potrafi przygotować próbki oraz przeprowadzić ich analizę

U3: potrafi odpowiednio zachować się w razie różnego typu zagrożeń, np.: pożaru, kontaktu z odczynnikami chemicznymi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki

K2: Kreatywność: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań

K3: Sumienność i dokładność: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny

K4: Wytrwałość i konsekwencja: Pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami


Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną

Laboratorium: wykonywanie doświadczeń. Student wykonuje samodzielnie lub w parach ćwiczenia w laboratorium według dostępnych instrukcji, sugestii i wskazówek prowadzącego. Konsultacje, dyskusja na temat celowości wykonywanych czynności


Skrócony opis:

Wykład:

Celem wykładów jest zapoznanie z podstawowymi procesami biochemicznymi. Studenci zaznajomieni zostaną z przemianami metabolicznymi związków w powiązaniu ze strukturą komórki, podstawowymi pierwiastki biogennymi a także rolą biologiczną związków (m.in. białka, kwasy nukleinowe, lipidy). Poznają procesy biochemiczne (biosyntezy, degradacji, utleniania, przemian podstawowych metabolitów). Studenci zostaną także zapoznani z metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie m.in. białek i kwasów nukleinowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie interpretowania wyników w porównaniu ze standardami, identyfikacji substancji chemicznych w materiale biologicznym i oznaczania ich zawartości. W ramach ćwiczeń eksperymentalnych utrwalane będą umiejętności oceny zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi a także poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Pełny opis:

Tematyka wykładu dotyczy podstawowych zagadnień związanych z poznaniem procesów biologicznych i czynnikami mającymi wpływ na ich przebieg. Poruszane będą treści tj.: komórka pro i eukariotyczna, wirusy, struktura i funkcje błony komórkowej, struktura jądra komórkowego, procesy zachodzące w jądrze komórkowym; budowa komórki; cykl komórkowy; podstawowe pojęcia biochemiczne i metaboliczne; pierwiastki biogenne w strukturze i metabolizmie organizmów; aminokwasy, peptydy, białka, enzymy, kwasy nukleinowe - ich struktura, rodzaje, funkcje, właściwości; replikacja, transkrypcja, translacja; cukry i tłuszcze - struktura, rodzaje i funkcje; witaminy, enzymy, koenzymy, ich struktura, rodzaje, funkcje biologiczne i metaboliczne; metabolizm węglwodanów, lipidów; biosynteza ATP; metody instrumentalne w biologii komórki

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2011.

• Hames D.B., Hooper N.M., Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2010.

• Kączkowski J. Podstawy biochemii. WN-T, Warszawa 2005.

• Buszewski B., Dziubakiewicz E., Szumski.M., Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Malamut, Warszawa 2012.

• Kłyszejko-Stefanowicz L. (red.), Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

• Harborne J.B. – Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa 1997.

• Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.

• Czerpak R. – Biochemia ogólna. Cz. I. Biochemia strukturalna. FUW, Białystok 1993.

Artykuły polecane na bieżąco z czasopism zagranicznych i krajowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi i zamkniętymi

Laboratorium:

Ocena ciągła obejmująca aktywność na zajęciach, jakość pracy laboratoryjnej i pisemną prezentację uzyskanych wyników (sprawozdania), kontrolne testy pisemne - ustalenie oceny zaliczeniowej, jako średniej z ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie zagadnień wymienionych w treściach programowych przedmiotu; odpowiedzi na pytania wymagać będą rozwiązania zadań związanych z założonymi efektami kształcenia;

Wymagany próg na ocenę:

• na ocenę dostateczną: uzyskanie przez studenta powyżej 50% punktów

• na ocenę dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 70% punktów

• na ocenę bardzo dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 81% punktów.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie ilości punktów z kolokwiów wejściowych obejmujących tematykę

wykonywanych doświadczeń w ramach ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie wszystkich eksperymentów przewidzianych programem zajęć (ocenie podlegać będzie jakość pracy laboratoryjnej, sposób prowadzenia eksperymentów, a także umiejętność współpracy w grupie) oraz analiza uzyskanych wyników w formie sprawozdań.

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus– 61-65%, dobry– 66-75%, dobry plus– 76-80%, bardzo dobry– 81-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Renata Gadzała-Kopciuch, Tomasz Kowalkowski, Katarzyna Rafińska, Agnieszka Rodzik-Krzyżanowska, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Celem wykładów jest zapoznanie z podstawowymi procesami biochemicznymi. Studenci zaznajomieni zostaną z przemianami metabolicznymi związków w powiązaniu ze strukturą komórki, podstawowymi pierwiastki biogennymi a także rolą biologiczną związków (m.in. białka, kwasy nukleinowe, lipidy). Poznają procesy biochemiczne (biosyntezy, degradacji, utleniania, przemian podstawowych metabolitów). Studenci zostaną także zapoznani z metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie m.in. białek i kwasów nukleinowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie interpretowania wyników w porównaniu ze standardami, identyfikacji substancji chemicznych w materiale biologicznym i oznaczania ich zawartości. W ramach ćwiczeń eksperymentalnych utrwalane będą umiejętności oceny zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi a także poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełny opis:

Tematyka wykładu dotyczy podstawowych zagadnień związanych z poznaniem procesów biologicznych i czynnikami mającymi wpływ na ich przebieg. Poruszane będą treści tj.: komórka pro i eukariotyczna, wirusy, struktura i funkcje błony komórkowej, struktura jądra komórkowego, procesy zachodzące w jądrze komórkowym; budowa komórki; cykl komórkowy; podstawowe pojęcia biochemiczne i metaboliczne; pierwiastki biogenne w strukturze i metabolizmie organizmów; aminokwasy, peptydy, białka, enzymy, kwasy nukleinowe - ich struktura, rodzaje, funkcje, właściwości; replikacja, transkrypcja, translacja; cukry i tłuszcze - struktura, rodzaje i funkcje; witaminy, enzymy, koenzymy, ich struktura, rodzaje, funkcje biologiczne i metaboliczne; metabolizm węglowodanów, lipidów; biosynteza ATP. Studenci zostaną także zapoznani z metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie m.in. białek i kwasów nukleinowych (od metod lizy komórkowej, poprzez oczyszczanie, rozdzielenie, analizę jakościową i ilościową).

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie interpretowania wyników w porównaniu ze standardami, identyfikacji związków biologicznie aktywnych i oznaczania ich zawartości. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest także nabycie przez studenta umiejętności analizy m.in. cukrów, białek, kwasów nukleinowych, enzymów, makroelementów w matrycach biologicznych.

Literatura:

• Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2011.

• Hames D.B., Hooper N.M., Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2010.

• Kączkowski J. Podstawy biochemii. WN-T, Warszawa 2005.

• Buszewski B., Dziubakiewicz E., Szumski.M., Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Malamut, Warszawa 2012.

• Kłyszejko-Stefanowicz L. (red.), Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

• Harborne J.B. – Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa 1997.

• Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.

• Czerpak R. – Biochemia ogólna. Cz. I. Biochemia strukturalna. FUW, Białystok 1993.

Artykuły polecane na bieżąco z czasopism zagranicznych i krajowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gadzała-Kopciuch
Prowadzący grup: Renata Gadzała-Kopciuch, Katarzyna Rafińska, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Celem wykładów jest zapoznanie z podstawowymi procesami biochemicznymi. Studenci zaznajomieni zostaną z przemianami metabolicznymi związków w powiązaniu ze strukturą komórki, podstawowymi pierwiastki biogennymi a także rolą biologiczną związków (m.in. białka, kwasy nukleinowe, lipidy). Poznają procesy biochemiczne (biosyntezy, degradacji, utleniania, przemian podstawowych metabolitów). Studenci zostaną także zapoznani z metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie m.in. białek i kwasów nukleinowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie interpretowania wyników w porównaniu ze standardami, identyfikacji substancji chemicznych w materiale biologicznym i oznaczania ich zawartości. W ramach ćwiczeń eksperymentalnych utrwalane będą umiejętności oceny zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi a także poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełny opis:

Tematyka wykładu dotyczy podstawowych zagadnień związanych z poznaniem procesów biologicznych i czynnikami mającymi wpływ na ich przebieg. Poruszane będą treści tj.: komórka pro i eukariotyczna, wirusy, struktura i funkcje błony komórkowej, struktura jądra komórkowego, procesy zachodzące w jądrze komórkowym; budowa komórki; cykl komórkowy; podstawowe pojęcia biochemiczne i metaboliczne; pierwiastki biogenne w strukturze i metabolizmie organizmów; aminokwasy, peptydy, białka, enzymy, kwasy nukleinowe - ich struktura, rodzaje, funkcje, właściwości; replikacja, transkrypcja, translacja; cukry i tłuszcze - struktura, rodzaje i funkcje; witaminy, enzymy, koenzymy, ich struktura, rodzaje, funkcje biologiczne i metaboliczne; metabolizm węglowodanów, lipidów; biosynteza ATP. Studenci zostaną także zapoznani z metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie m.in. białek i kwasów nukleinowych (od metod lizy komórkowej, poprzez oczyszczanie, rozdzielenie, analizę jakościową i ilościową).

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie interpretowania wyników w porównaniu ze standardami, identyfikacji związków biologicznie aktywnych i oznaczania ich zawartości. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest także nabycie przez studenta umiejętności analizy m.in. cukrów, białek, kwasów nukleinowych, enzymów, makroelementów w matrycach biologicznych.

Literatura:

• Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2011.

• Hames D.B., Hooper N.M., Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2010.

• Kączkowski J. Podstawy biochemii. WN-T, Warszawa 2005.

• Buszewski B., Dziubakiewicz E., Szumski.M., Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Malamut, Warszawa 2012.

• Kłyszejko-Stefanowicz L. (red.), Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

• Harborne J.B. – Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa 1997.

• Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.

• Czerpak R. – Biochemia ogólna. Cz. I. Biochemia strukturalna. FUW, Białystok 1993.

Artykuły polecane na bieżąco z czasopism zagranicznych i krajowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Renata Gadzała-Kopciuch, Katarzyna Rafińska, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Celem wykładów jest zapoznanie z podstawowymi procesami biochemicznymi. Studenci zaznajomieni zostaną z przemianami metabolicznymi związków w powiązaniu ze strukturą komórki, podstawowymi pierwiastki biogennymi a także rolą biologiczną związków (m.in. białka, kwasy nukleinowe, lipidy). Poznają procesy biochemiczne (biosyntezy, degradacji, utleniania, przemian podstawowych metabolitów). Studenci zostaną także zapoznani z metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie m.in. białek i kwasów nukleinowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie interpretowania wyników w porównaniu ze standardami, identyfikacji substancji chemicznych w materiale biologicznym i oznaczania ich zawartości. W ramach ćwiczeń eksperymentalnych utrwalane będą umiejętności oceny zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi a także poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełny opis:

Tematyka wykładu dotyczy podstawowych zagadnień związanych z poznaniem procesów biologicznych i czynnikami mającymi wpływ na ich przebieg. Poruszane będą treści tj.: komórka pro i eukariotyczna, wirusy, struktura i funkcje błony komórkowej, struktura jądra komórkowego, procesy zachodzące w jądrze komórkowym; budowa komórki; cykl komórkowy; podstawowe pojęcia biochemiczne i metaboliczne; pierwiastki biogenne w strukturze i metabolizmie organizmów; aminokwasy, peptydy, białka, enzymy, kwasy nukleinowe - ich struktura, rodzaje, funkcje, właściwości; replikacja, transkrypcja, translacja; cukry i tłuszcze - struktura, rodzaje i funkcje; witaminy, enzymy, koenzymy, ich struktura, rodzaje, funkcje biologiczne i metaboliczne; metabolizm węglowodanów, lipidów; biosynteza ATP. Studenci zostaną także zapoznani z metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie m.in. białek i kwasów nukleinowych (od metod lizy komórkowej, poprzez oczyszczanie, rozdzielenie, analizę jakościową i ilościową).

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie interpretowania wyników w porównaniu ze standardami, identyfikacji związków biologicznie aktywnych i oznaczania ich zawartości. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest także nabycie przez studenta umiejętności analizy m.in. cukrów, białek, kwasów nukleinowych, enzymów, makroelementów w matrycach biologicznych.

Literatura:

• Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemia. PWN, Warszawa 2011.

• Hames D.B., Hooper N.M., Krótkie wykłady. Biochemia, PWN, Warszawa 2010.

• Kączkowski J. Podstawy biochemii. WN-T, Warszawa 2005.

• Buszewski B., Dziubakiewicz E., Szumski.M., Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Malamut, Warszawa 2012.

• Kłyszejko-Stefanowicz L. (red.), Ćwiczenia z biochemii. PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

• Harborne J.B. – Ekologia biochemiczna. PWN, Warszawa 1997.

• Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007.

• Czerpak R. – Biochemia ogólna. Cz. I. Biochemia strukturalna. FUW, Białystok 1993.

Artykuły polecane na bieżąco z czasopism zagranicznych i krajowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)