Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-MGR2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca magisterska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Kierunek: Chemia kosmetyczne - semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 21.00 LUB 27.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres kierunku Chemia kosmetyczna, umiejętność rozwiązywania problemów, znajomość zasad pracy z programami do prezentacji multimedialnych oraz pracy w grupie

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30h seminarium, 30 godzin kontaktowych

2. 60h laboratorium, 60 godzin kontaktowych

2. 400h przeznaczonych na realizację pracy dyplomowej - praca indywidualna

3. 260h czas przeznaczony na pisanie pracy i przygotowanie w procesie oceniania

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 750h.

750h:25ECTS/H = 30 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma rozszerzoną wiedzę z dyscypliny, w której wykonuje pracę magisterską, zna podstawową literaturę przedmiotu z dziedziny obejmującej tematykę pracy - K_W01, K_W02

(K_W03, K_W05, K_W09, K_W14, K-_W15)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii kosmetycznej oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie swojej pracy magisterskiej- K_U01

U2: potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularno-naukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim, angielskim - K_U08

(K_U03-K_U07, K_U11-K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej - K_K01

K2: potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat podstawowych zagadnień chemicznych i osiągnięć w tej dyscyplinie - K_K07

K3: Pracuje systematycznie, realizacje założone cele, jest systematyczny - K_K06

K4: Samodzielnie realizuje założone cele, podejmuje trudne decyzje, potrafi samodzielnie korzystać z literatury fachowej - K_K07

Metody dydaktyczne:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z prezentacjami multimedialnymi, referatami uczestników, dotyczącymi omawiania zagadnień poruszanych na seminarium, a przede wszystkim pracy magisterskiej oraz wyników przeprowadzonych badań

praca laboratoryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej oraz prezentacja wyników.

W ramach godzin przeznaczonych na laboratorium i pracę magisterską student wykonuje zaplanowane eksperymenty i przygotowuje pracę

Pełny opis:

Seminarium obejmuje:

- przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy

- doskonalenie umiejętności pisania prac spełniających formalne i merytoryczne wymagania ustalone dla prac dyplomowych na kierunku chemia kosmetyczna

- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnego napisania pracy magisterskiej

Każdy student wygłasza minimum dwa referaty:

1. prezentujący ogólne informacje wykonywanej przez siebie pracy (wstęp teoretyczny)

2. część eksperymentalną - cel pracy, wykorzystywane metody oraz otrzymane wyniki.

Każdy referat kończy się dyskusją uczestników seminarium nad jego treścią oraz jakością prezentacji i wypowiedzi.

Laboratorium magisterskie: przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy magisterskiej w ramach następującej tematyki zgodnej z tematyką Katedry/Zakładu, gdzie realizowana jest praca.

Literatura:

Podstawowa:

1. Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa 2000.

2. Żołtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, ATR, Bydgoszcz 1999.

3. Literatura związana z tematem pracy, ustalana w porozumieniu z opiekunem pracy.

Uzupełniająca:

1. 1. Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Wyd. 3., AE, Poznań 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie seminarium na ocenę, na którą składa się w największym stopniu ocena referatów, ocena pracy pisemnej, ale także ocena udziału w dyskusjach nad problemami prezentowanymi przez innych uczestników seminarium.

Zaliczenie laboratorium: podstawą oceny jest: wykonanie zadań laboratoryjnych sformułowanych przez opiekuna pracy, stopień opanowania podstawowych technik badawczych związanych z tematem pracy magisterskiej, przygotowanie, indywidualnego, podstawowego stanowiska pracy do wykonania badań własnych.

Obrona pracy dyplomowej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 400 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 400 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 470 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 470 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)