Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-TechIn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym:


30 godzin pracy bezpośredniej z nauczycielem podczas ćwiczeń


10 godzin konsultacji indywidualnych


10 godzin studiów indywidualnych (przygotowanie do zajęć, zapoznanie z literaturą przedmiotu)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Absolwent zna i rozumie instrumenty, narzędzia i techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) stosowane wewnątrz organizacji biznesowych oraz w relacjach zewnętrznych, rozpatrywane z punktu widzenia nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania logistyką - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Absolwent potrafi: stosować odpowiednie do zaistniałych problemów metody i techniki ich analizy i rozwiązywania właściwe dla nauk o zarządzaniu, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), w szczególności narzędzia informatyczne - K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz określania priorytetów w procesie jej pozyskiwania w celu rozwiązania problemów występujących w organizacji biznesowej - K_K01

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna studentów z użyciem sprzętu i oprogramowania systemowego i użytkowego w laboratorium komputerowym.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w laboratorium komputerowym. Ich celem jest zapoznanie studentów z praktycznymi zastosowaniami programów pakietu biurowego Microsoft Office, w tym obliczanie i prezentowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie i korzystanie z obiektów relacyjnej bazy danych, posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami edytora tekstów, a także z możliwościami jakie daje korzystanie z usług i zasobów sieci Internet.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są następującym zagadnieniom:

1.Przetwarzanie tekstów

Zaawansowane funkcje edytora: podział dokumentu na sekcje, układ wielokolumnowy strony, tworzenie tabel, łączenie tekstu z grafiką, edycja równań i wzorów matematycznych, edycja pism dla korespondencji seryjnej.

Praca z długim dokumentem:

zmiana marginesów i orientacji strony, umieszczanie przypisów i odsyłaczy,

tworzenie i modyfikacja stylów tekstu, tworzenie spisów ilustracji i tabel, tworzenie spisów treści.

2.Praca w relacyjnej bazie danych

projektowanie struktury tabeli, definiowanie kluczy podstawowych, tworzenie relacji pomiędzy tabelami, tworzenie prostych formularzy, wprowadzanie i edycja danych, projektowanie kwerend wybierających, definiowanie w nich kryteriów i tworzenie pól wyliczanych, projektowanie kwerend funkcyjnych i ich zastosowanie tworzenie formularzy, projektowanie raportów z wykorzystaniem funkcji agregujących dane.

3.Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego

wprowadzanie danych i edycja formuł obliczeniowych, stosowanie adresów względnych, bezwzględnych i mieszanych dla komórek z danymi, tworzenie wykresów i ich formatowanie, korzystanie z funkcji biblioteki programu- w tym matematycznych, statystycznych i finansowych oraz logicznych i wyszukiwania, stosowanie formuł tablicowych, automatyzacja zadań.

4.Integracja danych

wykorzystywanie danych z bazy w arkuszu kalkulacyjnym i w dokumentach tekstowych, import i eksport danych pomiędzy programami pakietu Office.

Literatura:

1. Wróblewski Piotr, ABC komputera, wydanie VIII, Helion, Gliwice 2013

2. Jaskólska Barbara, Śniegocka Jolanta i inni, Office 2000 w ćwiczeniach, Tutor, Toruń 2000

3. Harvey Greg, Excel 2010 PL dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2011

4. Frye Curtis D., Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice 2011

Metody i kryteria oceniania:

Prace kontrolne w laboratorium komputerowym

W1 - obserwacja +++

U1-kolokwium +++

K1 - obserwacja +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Geise
Prowadzący grup: Andrzej Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Geise
Prowadzący grup: Marcin Stawarz, Marcin Wata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Geise
Prowadzący grup: Andrzej Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)