Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie innowacyjne przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z22-NZP-StIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 2 rok II stopnia, PRK, sp. nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania, Nauka o przedsiębiorstwie, Finanse, Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 45 godzin (30 wykład + 15 ćwiczenia)

Konsultacje merytoryczne 33 godziny

Egzamin 2 godziny

Łącznie 80 godzin kontaktowych


2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 45 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 25 godzin

Praca własna studenta: 70 godzin


Razem nakład pracy studenta 150 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie znaczenie strategii innowacyjnej w rozwoju organizacji oraz jej poszczególnych komponentów - K_W07


W2: Student potrafi zidentyfikować i scharakteryzować etapy realizacji procesu innowacyjnego - K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi samodzielnie zidentyfikować czynniki przekładające się na wybór stosowanej strategii innowacji i proponować rozwiązania nietypowych problemów z zakresu zarządzania innowacjami- K_U06
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość znaczenia strategii w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań i jest gotowy do działania w sposób twórczy - K_K04


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, prezentacje multimedialne, case study, arkusze zadaniowe

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroką problematyką innowacji, w szczególności strategii innowacyjnych i ich zastosowania w sektorze przedsiębiorstw.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówiona zostanie szeroki kontekst innowacyjności przedsiębiorstw, w tym m.in.:

- Istota innowacji

- Typologia innowacji

- Źródła innowacji

- Teorie innowacji – perspektywa makro i mikro

- Modele innowacji

- Model od A do F

- Strategie innowacji

- DNA Innowatora

- Indywidualna zdolność innowacyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.

2) M. Zastempowski, Innowacyjność małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

Literatura uzupełniająca:

- J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

- J. Dyer, H. Gregersen, C.M. Christensen, DNA Innowatora. Jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów, ICAN Institute, Warszawa 2012.

- C.M. Christensen, Przełomowe innowacje, Wydawnictwa profesjonalne PWN, Warszawa 2010.

- C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa, 2010.

- Trott P., Innovation Management and New Product Development, Pearson Education Limited, 2012.

- M. Dodgson, D.M. Gann, N. Phillips, The Oxford Handbook of Innovation Management, Oxford University Press, 2015.

- Melissa A. Schilling, Strategic Management of Technological Innovation, Fourth Edition, New York University, Mcgraw-Hill, Irwin, 2013.

- A. Kuś, Finansowanie działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020.

- A. Kuś, Działalność innowacyjna małych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020.

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2 – Egzamin pisemny

Kryteria oceny/zaliczenia:

- bardzo dobry: 96% - 100%

- dobry plus: 90% - 95%

- dobry: 80% - 89%,

- dostateczny plus: 70% - 79%

- dostateczny: 60 - 69%.

U1 – Ćwiczenia - Arkusze zadaniowe, Dyskusja

K1 – Ćwiczenia - Arkusze zadaniowe, Dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Agnieszka Kuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuś
Prowadzący grup: Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kuś, Maciej Zastempowski
Prowadzący grup: Agnieszka Kuś, Maciej Zastempowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)