Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sztuka wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-HUM-SztWysPu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka wystąpień publicznych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka- plan studiów 3 rok 1 stopnia
Zajęcia z obszaru nauk humanistycznych - stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 18 warsztatu, 7 godz. konsultacji


2. Praca indywidualna studenta potrzebna do przygotowania się do zajęć i do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 25 godz.


Razem nakład pracy studenta 50 godzinEfekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu student/ka:


W1: zna i rozumie charakter i reguły prezentacji i wystąpień publicznych i ich znaczenie dla instytucji biznesowych i ich otoczenia – K_W05,


W2: ma podstawową wiedzę na temat reakcji nadawców i odbiorców wystąpień publicznych w organizacjach biznesowych i ich otoczeniu – K_W07


W3: zna podstawowe narzędzia i metody wykorzystywane w zakresie wystąpień publicznych – K_W09.Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu student/ka:


U1: potrafi stosować metody i techniki wykorzystywane w trakcie wystąpień publicznych na forum instytucji biznesowych i ich otoczenia – K_U04


U2: potrafi oceniać skuteczność działań podejmowanych w ramach wystąpień publicznych, a także merytorycznie uzasadniać swoją ocenę – K_U06


U3: potrafi przygotować wystąpienie publiczne związane z biznesem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikowania – K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student/ka:


K1: ma świadomość konieczności rozwijania własnych kompetencji w zakresie wystąpień publicznych – K_K01


K2: posiada niezbędne kompetencje w zakresie wystąpień publicznych – K_K03


K3: potrafi planować wystąpienie publiczne adekwatne do oczekiwań zleceniodawców i audytorium – K_K07

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci poznają podstawowe zasady autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum itp. Zajęcia są ukierunkowane na działania związane z biznesem, co nie oznacza, że ograniczają się do tego kręgu tematów i działań. Innymi słowy zadaniem zajęć jest nauczenie studentów stosowania odpowiednich metod przygotowania wystąpienia publicznego, a następnie zrealizowania go zgodnie z przyjętymi założeniami.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci mają z jednej strony zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum, a z drugiej możliwość zastosowania tych zasad i metod w praktyce. Stąd obok lektury tekstów i pozyskiwania podstawowych informacji i zaznajamiania się z metodami dotyczącymi poszczególnych tematów realizowanych w czasie zajęć, studenci są zobligowani do aktywnego uczenia się wystąpień publicznych poprzez wygłaszanie fragmentów lub całości autoprezentacji, prezentacji, przemówień itp. form należących do kanonu wystąpień publicznych. Jednocześnie – na zasadzie interakcji – studenci uczą się analizowania i oceniania wystąpień publicznych (własnych i cudzych), ze wskazywaniem na ich konkretne zalety i wady.

Zajęcia mają charakter praktyczny, stąd prezentacja teorii związanej z poszczególnymi zagadnieniami są ograniczane do niezbędnego minimum, a w czasie zajęć główny nacisk jest kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Na zakończenie zajęć (w ramach rozliczenia semestralnego) studenci przygotowują indywidualne wystąpienia publiczne. odnoszące się do wybranych problemów biznesowych (i/lub społecznych).

Materiały do zajęć są umieszczone na platformie moodle.

Zakres tematów:

1. Stres i trema – ich znaczenie dla osób występujących publicznie – W2, U1, K2

2. Autoprezentacja – czynniki wpływające na odbiór występującego – W1, K3

3. Przygotowanie wystąpienia publicznego – W2, U3

a) określenie tematyki, znaczenie audytorium, czas, możliwości techniczno-organizacyjne.

b) cel wystąpienia

4. Mowa ciała i proksemika w wystąpieniach publicznych – W2, K1

5. Wokalika i emisja głosu w wystąpieniach publicznych – W2, K1

6. Słowo i obraz (dźwięk, film, muzyka, światło) w wystąpieniach publicznych – W3, U1, U2

7. Tropy, schematy i motywy – powielanie i powtórzenia w wystąpieniach publicznych – W3, U1, K1

8. Narzędzia multimedialne i ich rola w wystąpieniach publicznych – W3, U3

9. Wywieranie wpływu na słuchaczy (przekonywanie, perswadowanie, pytania retoryczne itp.) – W2, U1

10. Motywacja i zaangażowanie – ich rola i znaczenie w wystąpieniach publicznych – W2, K1, K3

11. Pytania, negacja i dyskusja w trakcie i po wystąpieniu publicznym – W2, U1

12. Ocenianie i analizowanie wystąpień publicznych – W1, U2, K1

a) cudzych

b) własnych

13. Sprawdzian praktyczny w formie wystąpienia publicznego – W1, U3, K3

Literatura:

Literatura podstawowa (dowolne wydanie):

1. C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji

2. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

3. J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić

4. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać

5. D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę

6. P. McGee, Przemawianie doskonałe

7. P. Heigl, 30 minut aby zostać dobrym mówcą. Naucz się mówić interesująco, zrozumiale i pewnie!

Literatura uzupełniająca (dowolne wydanie):

1. E. Lewandowska-Tarasiuk, Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą

2. W. Niedzicki, Sekrety prezentacji nauki

3. M. M. Antony, 10 prostych sposobów na nieśmiałość. Jak pokonać nieśmiałość, brak pewności siebie i tremę przed publicznymi wystąpieniami

4. P. Kenny, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki

5. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

6. G. Łasiński, Sztuka prezentacji

7. H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowani. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi

8. H. Rückle, Mowa ciała dla menedżerów

9. C. Gallo, Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością

Metody i kryteria oceniania:

 Indywidualne ćwiczenia w czasie zajęć: W2+, W3+, U2++, K1+++

 Realizacja zadania semestralnego wykowywanego samodzielnie: W1++, W3+, U1++, U3+++, K2++, K3+++

 Zabieranie głosu w dyskusji, w tym ocena wystąpień własnych i cudzych: W2+, W3+, U2+++, K1+, K2+

Sugerowana skala ocen:

100 - 93% - bardzo dobra

92,9% - 86% - dobra plus

85,9% - 79% - dobra

78,9% - 72% - dostateczna plus

71,9% - 65% - dostateczna

64,9% i niżej – niedostateczna

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kruszyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe zasady autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum itp. Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania odpowiednich metod przygotowania wystąpienia publicznego, a następnie zrealizowania go zgodnie z przyjętymi założeniami.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci mają z jednej strony zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum, a z drugiej - mają możliwość zastosowania tych zasad i metod w praktyce. Stąd obok lektury tekstów i pozyskiwania podstawowych informacji i zaznajamiania się z metodami dotyczącymi poszczególnych tematów realizowanych w czasie zajęć, studenci są zobligowani do aktywnego ćwiczenia sztuki wystąpień publicznych poprzez wygłaszanie fragmentów lub całości autoprezentacji, prezentacji, referatów, przemówień itp. form. Jednocześnie – na zasadzie interakcji – studenci uczą się analizowania i oceniania wystąpień publicznych (własnych i cudzych), ze wskazywaniem na ich konkretne zalety i wady.

Zajęcia mają charakter praktyczny, stąd prezentacja teorii związanej z poszczególnymi zagadnieniami jest ograniczana do niezbędnego minimum, a w czasie zajęć główny nacisk jest kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Na zakończenie zajęć (w ramach rozliczenia semestralnego) studenci przygotowują indywidualne wystąpienia publiczne odnoszące się do wybranych problemów kulturalnych lub społecznych.

W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej ćwiczenia będą prowadzone w sposób synchroniczny za pomocą platformy Microsoft Teams.

Literatura:

Literatura podstawowa (dowolne wydanie):

1. C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji

2. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

3. J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić

4. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać

5. D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę

6. P. McGee, Przemawianie doskonałe

7. P. Heigl, 30 minut aby zostać dobrym mówcą. Naucz się mówić interesująco, zrozumiale i pewnie!

Literatura uzupełniająca (dowolne wydanie):

1. E. Lewandowska-Tarasiuk, Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą

2. W. Niedzicki, Sekrety prezentacji nauki

3. M. M. Antony, 10 prostych sposobów na nieśmiałość. Jak pokonać nieśmiałość, brak pewności siebie i tremę przed publicznymi wystąpieniami

4. P. Kenny, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki

5. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

6. G. Łasiński, Sztuka prezentacji

7. H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowani. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi

8. H. Rückle, Mowa ciała dla menedżerów

9. C. Gallo, Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kruszyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe zasady autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum itp. Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania odpowiednich metod przygotowania wystąpienia publicznego, a następnie zrealizowania go zgodnie z przyjętymi założeniami.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci mają z jednej strony zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum, a z drugiej - mają możliwość zastosowania tych zasad i metod w praktyce. Stąd obok lektury tekstów i pozyskiwania podstawowych informacji i zaznajamiania się z metodami dotyczącymi poszczególnych tematów realizowanych w czasie zajęć, studenci są zobligowani do aktywnego ćwiczenia sztuki wystąpień publicznych poprzez wygłaszanie fragmentów lub całości autoprezentacji, prezentacji, referatów, przemówień itp. form. Jednocześnie – na zasadzie interakcji – studenci uczą się analizowania i oceniania wystąpień publicznych (własnych i cudzych), ze wskazywaniem na ich konkretne zalety i wady.

Zajęcia mają charakter praktyczny, stąd prezentacja teorii związanej z poszczególnymi zagadnieniami jest ograniczana do niezbędnego minimum, a w czasie zajęć główny nacisk jest kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Na zakończenie zajęć (w ramach rozliczenia semestralnego) studenci przygotowują indywidualne wystąpienia publiczne odnoszące się do wybranych problemów kulturalnych lub społecznych.

W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej ćwiczenia będą prowadzone w sposób synchroniczny za pomocą platformy Microsoft Teams.

Literatura:

Literatura podstawowa (dowolne wydanie):

1. C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji

2. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

3. J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić

4. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać

5. D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę

6. P. McGee, Przemawianie doskonałe

7. P. Heigl, 30 minut aby zostać dobrym mówcą. Naucz się mówić interesująco, zrozumiale i pewnie!

Literatura uzupełniająca (dowolne wydanie):

1. E. Lewandowska-Tarasiuk, Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą

2. W. Niedzicki, Sekrety prezentacji nauki

3. M. M. Antony, 10 prostych sposobów na nieśmiałość. Jak pokonać nieśmiałość, brak pewności siebie i tremę przed publicznymi wystąpieniami

4. P. Kenny, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki

5. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

6. G. Łasiński, Sztuka prezentacji

7. H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowani. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi

8. H. Rückle, Mowa ciała dla menedżerów

9. C. Gallo, Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kruszyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe zasady autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum itp. Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania odpowiednich metod przygotowania wystąpienia publicznego, a następnie zrealizowania go zgodnie z przyjętymi założeniami.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce wystąpień publicznych. W czasie ich trwania studenci mają z jednej strony zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi autoprezentacji, prezentacji, przemawiania, dyskusji na szerszym forum, a z drugiej - mają możliwość zastosowania tych zasad i metod w praktyce. Stąd obok lektury tekstów i pozyskiwania podstawowych informacji i zaznajamiania się z metodami dotyczącymi poszczególnych tematów realizowanych w czasie zajęć, studenci są zobligowani do aktywnego ćwiczenia sztuki wystąpień publicznych poprzez wygłaszanie fragmentów lub całości autoprezentacji, prezentacji, referatów, przemówień itp. form. Jednocześnie – na zasadzie interakcji – studenci uczą się analizowania i oceniania wystąpień publicznych (własnych i cudzych), ze wskazywaniem na ich konkretne zalety i wady.

Zajęcia mają charakter praktyczny, stąd prezentacja teorii związanej z poszczególnymi zagadnieniami jest ograniczana do niezbędnego minimum, a w czasie zajęć główny nacisk jest kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Na zakończenie zajęć (w ramach rozliczenia semestralnego) studenci przygotowują indywidualne wystąpienia publiczne odnoszące się do wybranych problemów kulturalnych lub społecznych.

W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej ćwiczenia będą prowadzone w sposób synchroniczny za pomocą platformy Microsoft Teams.

Literatura:

Literatura podstawowa (dowolne wydanie):

1. C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji

2. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

3. J. Detz, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić

4. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać

5. D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę

6. P. McGee, Przemawianie doskonałe

7. P. Heigl, 30 minut aby zostać dobrym mówcą. Naucz się mówić interesująco, zrozumiale i pewnie!

Literatura uzupełniająca (dowolne wydanie):

1. E. Lewandowska-Tarasiuk, Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą

2. W. Niedzicki, Sekrety prezentacji nauki

3. M. M. Antony, 10 prostych sposobów na nieśmiałość. Jak pokonać nieśmiałość, brak pewności siebie i tremę przed publicznymi wystąpieniami

4. P. Kenny, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie… Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i pracowników nauki

5. M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

6. G. Łasiński, Sztuka prezentacji

7. H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szkoła dyskutowani. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi

8. H. Rückle, Mowa ciała dla menedżerów

9. C. Gallo, Steve Jobs. Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)