Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Writing - pisemne formy użytkowe dla studentów studiów ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-HUM-Writing
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Writing - pisemne formy użytkowe dla studentów studiów ekonomicznych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Ekonomia - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Ekonomia - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka- plan studiów 3 rok 1 stopnia
Zajęcia z obszaru nauk humanistycznych - stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia w kontakcie z prowadzącym (wykład) - 1,2 pkt. ECTS (30 godz.)

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 0,8 pkt. ECTS


Łącznie: 2 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_W01: Zna i rozumie podstawowe zasady pisania tekstów użytkowych.

K_W02: Zna zasady oceny tekstów użytkowych z punktu widzenia czytelnika.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_U01: Umie zaplanować i napisać tekst użytkowy (np. wpis na bloga, artykuł popularyzatorski).

K_U02: Umie wykorzystać narzędzia i źródła pomocne podczas pisania tekstów użytkowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_K01: Rozumie i docenia rolę samokształceniu w doskonaleniu umiejętności pozyskanych w czasie wykładu.

K_K02: Docenia wagę i znaczenie etycznych zachowań zawodowych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

W czasie wykładu studenci poznają podstawowe zasady związane z pisaniem tekstów użytkowych (głównie przeznaczonych do publikacji w Internecie).

Pełny opis:

Wykład poświęcony problematyce pisania (i oceniania) tekstów użytkowych (z położeniem nacisku na publikacje internetowe). Studenci zapoznają się z zasadami rządzącymi pisaniem tekstów informacyjnych i popularyzatorskich, poznają typy najczęściej popełnianych błędów, poznają narzędzia elektroniczne, które mogą być pomocne w czasie pisania.

Literatura:

Fragmenty opracowań:

1. Joanna Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, wyd. II, Gliwice: Helion, 2013.

2. Steve Krug, "Nie każ mi myśleć„ O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Wyd. II, tłum. K. Jurczyk, Gliwice: Helion, 2010.

3. Katarzyna Bonda, Maszyna do pisania. Kurs kreatywnego pisania, Warszawa: Muza, 2015.

4. Jacek Dąbała, Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów Creative writing, Lublin 2004.

5. Sztuka pisania. Tajemnice warsztatu odsłaniają E. Hemingway, J. Steibeck, K. Vonnegut i inni, Łódź 1996.

6. Joanna Wrycza-Bekier, Fasttext. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę, Gliwice 2016.

7. Artur Jabłoński, Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować), Gliwice 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (w formie tekstu online) na zakończenie zajęć - W01, W02, K01, K02, U01, U02

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kruszyńska, Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Rafał Moczkodan
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=2734#section-0
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 zajęcia są przygotowane do realizacji:

a) w formie tradycyjnej,

b) w trybie e-learningowym.

W przypadku prowadzenia zajęć w trybie e-learningowym do ich realizacji będzie wykorzystywana platforma Moodle UMK.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kruszyńska, Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Rafał Moczkodan
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=2734#section-0
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 zajęcia są przygotowane do realizacji:

a) w formie tradycyjnej,

b) w trybie e-learningowym.

W przypadku prowadzenia zajęć w trybie e-learningowym do ich realizacji będzie wykorzystywana platforma Moodle UMK.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kruszyńska, Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Rafał Moczkodan
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=2734#section-0
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 zajęcia są przygotowane do realizacji:

a) w formie tradycyjnej,

b) w trybie e-learningowym.

W przypadku prowadzenia zajęć w trybie e-learningowym do ich realizacji będzie wykorzystywana platforma Moodle UMK.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)