Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PP-4SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 180 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 50 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o systemie prawa podatkowego K_W01

- znajomość specyfiki podmiotowej prawa podatkowego, pogłębiona wiedza o regulacji prawnej dotyczącej ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego K_W02

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych w sferze prawa podatkowego K_W03

- dogłębna znajomość terminologii prawa podatkowego K_W04

- pogłębiona wiedza o prawach i obowiązkach podmiotów stosunków podatkowoprawnych, zakresie obowiązku podatkowego w poszczególnych podatkach, powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych, sposobów weryfikacji rozliczeń przez organy podatkowe K_W05

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych dotyczących problematyki podatkowej dotyczących treści orzecznictwa, treści regulacji prawnej na poziomie ustawowym i podustawowym, a także projektowanych zmian regulacji prawnej, oraz wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa w sprawach związanych z problematyką podatkową K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki zobowiązań podatkowych, umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa podatkowego do podatkowej analizy zjawisk K_U02

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania spraw podatkowych K_U03

- umiejętność prognozowania zakończenia spraw podatkowych K_U04

- umiejętność stosowania przepisów prawa podatkowego K_U05

- umiejętność sporządzania pism w sprawach podatkowych K_U09

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie zobowiązań podatkowych oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość poziomu własnej wiedzy na tle rozległości regulacji prawa podatkowego, świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy i jej pogłębiania K_K01

- umiejętność zorganizowania stanowiska pracy K_K02

- umiejętność odróżniania uchylania się od opodatkowania od unikania opodatkowania K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją orzecznictwa i przykładami praktycznego ich zastosowania.

Ćwiczenia - metody interaktywne, rozwiązywanie kazusów, wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie pism procesowych


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- panelowa
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Treścią wykładu jest prezentacja instytucji prawa podatkowego. W ich ramach zostaną przedstawione pojęcia prawa podatkowe oraz regulacje prawne normujące zagadnienia podatkowe, zawarte w przepisach ogólnych polskiego prawa podatkowego oraz ustawach normujących poszczególne podatki. Ćwiczenia poświęcone będą głównie analizie regulacji poszczególnych podatków. Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zasad stosowania prawa podatkowego.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wykład (20 godzin) oraz ćwiczenia (30 godzin).

PRAWO PODATKOWE IV R. PRAWO;

Treścią wykładu jest prezentacja instytucji prawa podatkowego. W ich ramach zostaną przedstawione pojęcia prawa podatkowe oraz regulacje prawne normujące zagadnienia podatkowe, zawarte w przepisach ogólnych polskiego prawa podatkowego oraz (w mniejszym stopniu) ustawach normujących poszczególne podatki.

Ćwiczenia poświęcone będą głównie analizie regulacji poszczególnych podatków. Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zasad stosowania prawa podatkowego.

Szczegółowy plan wykładu

Wykład nr 1. Pojęcie podatku, opłaty, dopłaty, składki etc. podatek na tle innych danin publicznych; podstawy konstytucyjne prawa podatkowego, źródła prawa podatkowego, struktura polskiego prawa podatkowego,

Wykład nr 2. Elementy konstrukcyjne podatku

Wykład nr 3. Zasady podatkowe, zasady prawa podatkowego, prawo podatkowe a inne dziedziny prawa, prawo podatkowe a zasady etyczne i religijne; specyfika wykładni prawa podatkowego.

Wykład nr 4. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe – pojęcie i powstawanie; odpowiedzialność podatnika, płatnik i inkasent i ich odpowiedzialność;

Wykład nr 5. Wygasanie zobowiązań podatkowych; ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych; Zaległość podatkowa i nadpłata podatku;

Wykład nr 6. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe; następcy prawni, osoby trzecie.

Wykład nr 7. Akty interpretacyjne w prawie podatkowym; elementy porozumienia i współpracy organów podatkowych i podatników, umowy w sprawach podatkowych.

Wykład nr 8. Międzynarodowe prawo podatkowe

Wykład nr 9 Zwalczanie unikania opodatkowania - klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, szczególne klauzule antyabuzywne; inne regulacje o podobnej funkcji; projekt BEPS i jego znaczenie; MDR; STIR

Wykład nr 10 Zagadnienia proceduralne w prawie podatkowym: specyfika postępowania podatkowego, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, sądowa kontrola działalności organów podatkowych etc.

Ćwiczenia: Ćwiczenia poświęcone będą głównie analizie regulacji poszczególnych podatków.

Podczas ćwiczeń omówione zostaną podstawowe informacje dotyczące wszystkich głównych podatków w Polsce, a wybrane przez prowadzącego regulacje podatkowe będą przedmiotem bardziej szczegółowej analizy.

Zajęcia obejmują w szczególności: pracę z tekstem normatywnym, rozwiązywanie kazusów z zakresu poszczególnych podatków, analizę orzecznictwa sądów.

Zaliczenie ćwiczeń uzależnione jest od:

- aktywności studenta podczas zajęć oraz

- przygotowania prac pisemnych, które mają postaci przygotowania pism w sprawach podatkowych, deklaracji podatkowych, opinii etc. w zakresie określonym przez osobę prowadzącą dana grupę ćwiczeniową. Osoba, która nie przygotowała na zadowalającym poziomie żadnego pisma, nie może uzyskać zaliczenia ćwiczeń, nawet w wypadku spełnienia innych wymagań.

Szczegółowe zasady zaliczenia znajdują się w opisach poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Literatura:

Z uwagi na dynamiczne zmiany prawa podatkowego podstawowe znaczenie maja materiały publikowane na platformie MOODLE.

Podstawowa

B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017 (wybrane rozdziały)

V. Thuronyi, K. Brooks, B. Kolozs, Comparative Tax Law, Wolters Kluwer, 2016 (wybrane rozdziały)

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zdawania egzaminu

(Przypominam: Na UMK warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń).

Egzamin składa się z dwóch części (część II jest fakultatywną możliwością poprawy oceny, gdyby ktoś czuł, że cos nie poszło ;-).

Ocena z części I egzaminu składa się z z sumy punktów za:

- 15 pytań testowych - test jednokrotnego wyboru, 1 pkt za właściwą odpowiedź, 0 pkt za błędną (w tym maksymalnie 4 pytań opartych o materiał, który student miał przygotować samodzielnie, na podstawie źródeł dostępnych na Moodle - materiał może obejmować przepisy, publikacje etc.):

- od 3 do 5 pytań otwartych (w tym maksymalnie pytania za 4 pkt oparte o materiał, który student miał przygotować samodzielnie, na podstawie źródeł odstępnych na MOODLE), za które można łącznie uzyskać 15 pkt

- punkty za ćwiczenia:

dostateczna: 0 pkt

dostateczna plus: 1 pkt

dobra: 4 pkt

dobra plus: 5 pkt

bardzo dobra: 7 pkt

Łącznie 37 punktów.

Ocena końcowa:

od 35 pkt - 5

od 33 pkt - 4,5

od 29 pkt- 4

od 26 pkt - 3,5

od 23 pkt - 3

(w wypadku zwolnienia z ćwiczeń, student może zaliczyć materiał z ćwiczeń celem uzyskania punktów – sposób zaliczenia zależny od przyczyny zwolnienia)

Jak nie wyjdzie - nic straconego, bo jest część II i szansa poprawienia oceny!

Część II

Student, który z części I egzaminu uzyskał ocenę pozytywną może (nie jest to jego obowiązek) przystąpić do części II egzaminu w celu poprawienia (nie ma możliwości obniżenia oceny!) oceny.

Na części II egzaminu obowiązują zagadnienia z części I oraz materiały zawarte na MOODLE oznaczone jako „poziom II”. Mogą one mieć formę wyroków, publikacji lub innych dokumentów. Nawiązują one do tematyki wykładu lub ćwiczeń stanowią ich uzupełnienie lub odnoszą się do istotnych aktualnych problemów prawa podatkowego.

Cześć II egzaminu składa się z 5 pytań opisowych (problemowych), z których student wybiera 3. W wypadku udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania ocenie podlegają tylko 3 pierwsze pytania.

Łączna liczba punktów: 15

Podniesienie pierwotnej oceny o 0,5 – ponad 10 pkt

Podniesienie pierwotnej oceny o 1 – ponad 13 pkt

Zasady zaliczania ćwiczeń podane w sylabusie ćwiczeń w danym roku, mogą różnić się w poszczególnych grupach ćwiczeniowych.

Egzamin oraz ćwiczenia weryfikują: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_K01, K_K03, K_K04, K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Morawski
Prowadzący grup: Wojciech Morawski, Ewa Prejs, Martyna Wilmanowicz-Słupczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Morawski
Prowadzący grup: Wojciech Morawski, Ewa Prejs, Martyna Wilmanowicz-Słupczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Morawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)