Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona Własności Intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-OWI-5Z-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - obiekty rzeźbiarskie (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - projektowanie graficzne (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - malarstwo (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)- Malarstwo sztalugowe
Przedmioty obowiązkowe- 4 rok, sem. zimowy- rzeźba dla potrzeb konserwacji dzieł sztuki (dm)
Przedmioty obowiązkowe-5 rok sem. zimowy. malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze
Strona przedmiotu: http://Brak.
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin (15h - wykład, 10h - przygotowanie do zajęć, 15h - przygotowanie do testu, 5h - konsultacje z wykładowcą).


Efekty uczenia się - wiedza:

Po odbyciu zajęć słuchacz:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych przedmiotów własności intelektualnej; K_W10 (1);

W2: rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej,K_W10 (2);

Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych oraz zna zasady odpowiedzialności za ich naruszenie. Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony praw autorskich. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po odbyciu zajęć słuchacz:

U1: wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania, K_U07;

Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej. Stosuje zasady poszanowania autorstwa w działalności związanej z realizacją prac twórczych. Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, wzbogacając je o wymiar interdyscyplinarny.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po odbyciu zajęć słuchacz:

K1: ocenia postanowienia umowne oraz swoje zachowanie pod kątem ich zgodności z przepisami prawa autorskiego; K_K02

Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz ustawicznego

samodzielnego i krytycznego uzupełniana wiedzy, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie prawa. Student wskazuje sposoby

rozwiązań problemów związanych z użytkowaniem mediów.

Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając uwarunkowania prawne.

K_K08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. Oprócz powyższego celem przedmiotu jest kształtowanie świadomości zawodowej twórcy w zakresie przysługujących praw ochronnych do twórczości plastycznej i możliwości ich praktycznego egzekwowania oraz unikania kolizji z prawem. Ponadto nabycie wiedzy wzmacniającej pozycję twórcy jako strony umów autorskich.

Pełny opis:

-Wprowadzenie

-Przedmioty ochrony w prawie własności intelektualnej.

-Rodzaje instytucji ochronnych i ich znaczenie dla ochrony twórczości plastycznej.

-Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej. - Podstawowe przepisy.

-Znaczenie międzynarodowej unifikacji prawa.

-Rola środowiska zawodowego we wzmacnianiu ochrony własnej twórczości.

-Przedmiot prawa autorskiego - definicja i kategorie utworów.

-Podmioty prawa autorskiego - pierwotne i wtórne, oznaczanie autorstwa.

-Autorskie prawa osobiste - treść, właściwości, związek z dobrami osobistymi prawa powszechnego.

-Autorskie prawa majątkowe - treść, właściwości, szczególne rodzaje praw (prawo zależne, droit de suite, opłaty z tytułu kopiowania utworów na użytek osobisty).

-Korzystanie z utworów chronionych - pola eksploatacji, ogólne zasady korzystania z utworów, kategorie użytkowników.

-Dozwolony użytek utworów chronionych - licencja ustawowa na korzystanie z utworów w ramach użytku osobistego i publicznego.

-Obrót prawami autorskimi - formy obrotu, rodzaje umów, forma i treść konieczna umów, nadzór autorski.

-Prawa pokrewne.

-Ochrona wizerunku, korespondencji i tajemnicy źródeł informacji.

-Ściganie naruszeń praw autorskich (osobistych i majątkowych) - rodzaje naruszeń, dochodzenie roszczeń w ramach odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność karna.

-Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi - idea i cel instytucji -zbiorowego zarządu, funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządu.

-Ochrona na podstawie prawa własności przemysłowej - przedmioty ochrony (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy), zasady rejestracji.

Literatura:

-Akty prawne z zakresu prawa własności intelektualnej (polskie ustawy z rozporządzeniami wykonawczymi, konwencje międzynarodowe, dyrektywy UE i in.).

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2013

2. Literatura uzupełniająca:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa 2013

J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: W1, W2, U1, K1

Podstawą uzyskania oceny z przedmiotu jest napisanie testu zaliczeniowego. Test składa się z 12 (po 1 pkt) pytań jednokrotnego wyboru oraz 1 pytania otwartego (4 pkt, 4 pkt za wyczerpującą odpowiedź, odpowiednio mniejsza liczba pkt zależności od stopnia wyczerpania tematu w rozważaniach studenta).

Skala ocen jest następująca:

15-16 pkt - bdb (5);

14 pkt - db+ (4+);

12-13 pkt - db (4);

11 pkt - dst+ (3+);

9-10 pkt - dst (3).

Kryteria oceny odpowiedzi na pytanie otwarte:

- poprawność definicji zjawiska - 1 pkt;

- poprawność wskazania problemów praktycznych wiążących się ze zjawiskiem - 3 pkt.

Kryteria oceny odpowiedzi na pytanie otwarte:

- poprawność definicji zjawiska - 1 pkt;

- poprawność wskazania problemów praktycznych wiążących się ze zjawiskiem - 2 pkt.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.