Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowoczesny dział personalny - ocena okresowa i outplacement

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2405-S-S2-2-NDPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowoczesny dział personalny - ocena okresowa i outplacement
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku socjologii II stopnia
Ścieżka specjalizacyjna - Human resources
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Aktywna obecność na zajęciach, uczestnictwo w ćwiczeniach, przygotowanie się do zajęć.

Efekty uczenia się - wiedza:

Poznanie celów przeprowadzania ocen okresowych i metodologii wykorzystywanych w organizacjach.


Poznanie historii i rodzajów outplacementu oraz zakresu udzielanego wsparcia organizacjom i osobom tracącym pracę.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność udzielania informacji zwrotnej, przeprowadzania rozmów korygujących postawy oraz rozwojowych


Umiejętność opracowywania zakresu metodologii oraz wskaźników sukcesu w projektach outplacement

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Podniesienie świdomości jak ważny jest szacunek w miejscu pracy oraz empatia. Usprawnianie kompetencji komunikacja.

Metody dydaktyczne:

Mini wykład, ćwiczenia, dyskusje.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie teoretyczne i przygotowanie praktyczne na podstawie analizy przypadków, ćwiczeń i warsztatów w zagadnienia związane z oceną okresową i outplacementem.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ocena okresowa:

a. Definicja oceny (wykład)

b. Ocena a feedback (ćwiczenia praktyczne)

c. Różne modele oceny (samoocena, odgórna, 360 stopni, 270 stopni) (wykład)

d. Narzędzia oceny (konstrukcja i analiza arkusza ocen, testy i kwestionariusze ocen

e. Cel ocen okresowych (wykład i dyskusja)

f. Korzyści ocen okresowych (dla organizacji, dla pracowników, dla managerów)

g. Wdrożenie modelu ocen okresowych w Firmie (przygotowanie planu projektu)

h. Analiza wyników ocen okresowych (ćwiczenia)

2. Outplacement

a. Definicja (wykład)

b. Znaczenie outplacement w budowaniu wizerunku pracodawcy (wykład i dyskusja)

c. Znaczenie outplacement w poszukiwaniu dalszej drogi kariery (wykład i dyskusja)

d. Narzędzia używane w procesie outplacement (ćwiczenia)

Literatura:

I. Ocena okresowa

Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika.

Autor: Romuald Korach

Kompetencyjne systemy ocen pracowników

Autor: Małgorzata Sidor Rządkowska

Ocena pracownicza 360 stopni metoda sprzężenia zwrotnego

Autor: Peter Ward

Przywództwo wyŜszego stopnia

Autor: Ken Blanchard

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

II. Outplcement

OUTPLACEMENT W PRAKTYCE

autor: Janine Berg-Peer

wydawnictwo: Wolters Kluwer

OUTPLACEMENT JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA

ZASOBAMI LUDZKIMI

autor: Witold Małachowski

wydawnictwo: ORGMASZ

Film: „W Chmurach” reżyseria Jason Reitman, 2009

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie i prezentacja projektu zespołowego oceny okresowej dla wskazanego stanowiska pracy oraz obserwacja udziału w zadaniach indywidualnych i zespołowych realizowanych na zajęciach

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewandowska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Maksim
Prowadzący grup: Monika Maksim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Maksim
Prowadzący grup: Monika Maksim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)