Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Interpretacja tekstów literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2505-s1FPO2Z-ITL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interpretacja tekstów literackich
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej jako obcej s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student/studentka zna język polski na poziomie B i potrafi samodzielnie czytać i rozumieć teksty o wyższym stopniu semantycznego i stylistycznego ukształtowania.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.godziny dydaktyczne: 30;

2. godziny przeznaczone na konsultacje z wykładowcą: 30;

2.godziny przeznaczone na lekturę tekstów i opracowań, a także na ćwiczenia wykonywane w domu: 30


Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01..1: słuchacz / słuchaczka wie, że literatura jest przedmiotem badań humanistycznych przy zastosowaniu określonych metod badawczych i określonego słownika opisu;

K_W05.1: słuchacz/słuchaczka ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania gatunkowego i tematycznego literatury polskiej;

K_W06.1 słuchacz/słuchaczka wie, że literaturę można badać przy użyciu różnych metodologii i przy zastosowaniu różnych słowników teoretycznych;

EK_W08.1: słuchacz / słuchaczka ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych konwencji literackich realizowanych w tekstach;

EK_W08.2: słuchacz/ słuchaczka ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych wariantywnych i inwariantnych cech gatunków epiki, liryki i dramatu;

EK_W08.3: słuchacz/ słuchaczka ma podstawową wiedzę na temat środków fonetycznych, leksykalnych, składniowych i stylistycznych, jakie mogą być używane w tekstach literackich;

EK_W08.4: słuchacz/słuchaczka wie, jakie są podstawowe elementy budowy utworu epickiego, lirycznego i dramatycznego


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01.1: słuchacz/słuchaczka posługuje się językiem polskim (na poziome B2), by skutecznie, bez większych zakłóceń komunikacyjnych, uczestniczyć w dyskursie na temat podstawowych problemów literaturoznawczych i interpretacyjnych;

EK_U04.1: słuchacz/słuchaczka rozpoznaje konwencje literackie realizowane w utworach literackich;

EK_U04.2: słuchacz/słuchaczka interpretuje utwory literackie repezentujące różne gatunki;

EK_U04.3: słuchacz/słuchaczka poprawnie rozpoznaje i adekwatnie względem danego utworu stosuje pojęcia dyskursu literaturoznawczego w formułowanych przez siebie wypowiedziach ustnych i pisemnych;

EK_U05.1: słuchacz/słuchaczka poprawnie wskazuje i analizuje środki stylistyczne, składniowe, leksykalne, fonetyczne używane w tekście literackim;

EK_U06.1: słuchacz/słuchaczka formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na temat przeczytanych tekstów;

K_U07.1: słuchacz / słuchaczka tworzy wypowiedzi ustne, wykorzystując różne źródła i ujęcia metodologiczne problemu;

EK_U010.1: słuchacz / słuchaczka wymienia uwagi interpretacyjne z kolegami / koleżankami z grupy i umie je rzeczowo i kulturalnie uzasadniać;

EK_U011.1: słuchacz / słuchaczka posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym skuteczną komunikację na temat utworów literackich;

EK_U012. 1: słuchacz / słuchaczka samodzielnie rozwija wiedzę, którą pozyskał/-a w czasie zajęć.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01.1: słuchacz/słuchaczka jest świadomy/a wartości literatury polskiej jako podstawowego budulca kultury i jej roli dla integracji polskiej wspólnoty interpretacyjnej;

EK_K02. 1: słuchacz/słuchaczka rozumie, że badacz literatury podejmuje także działalność o konsekwencjach w sferze etyki;

EK_K03.1: słuchacz/słuchaczka jest gotowy do świadomego i odpowiedzialnego uczestniczenia w kulturze.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta/studentki z tekstami literackimi reprezentującymi różne rodzaje i gatunki literackie (liryka, epika, dramat), wykształcenie umiejętności rozpoznawania ich stylistycznego zróżnicowania i formułowania spójnych i adekwatnych względem nich wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Pełny opis:

Interpretacja tekstów literackich to przedmiot, którego celem jest kształcenie umiejętności rozumienia tekstów pisanych o szczególnych właściwościach semantycznych i stylistycznych. Student/studentka na konkretnym materiale literackim uczy się rozpoznawania konwencji literackich i ich różnorodnej funkcjonalizacji względem semantyki utworu, analizy tropów stylistycznych używanych w tekstach, brzmieniowego uposażenia tekstów (rytmizacja języka, systemy wiersza polskiego), rozpoznawania budowy świata przedstawionego (epika) i jej semantycznej/ideowej/filozoficznej motywacji, jak również dostrzegania korelacji tekstu i przedstawienia teatralnego (szczególne właściwości tekstu dramatycznego). Student/studentka zyskując świadomość różnorodności sposobów zorganizowania tekstów określanych jako literackie, umie podać ich cechy dystynktywne względem innych tekstów pisanych (pojęcie fikcji literackiej, metafory, status zdania w tekście literackim) i dostrzegać ich wartość dla kultury i w kulturze.

Literatura:

J. Sławiński, M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Zarys teorii literatury, Wrocław 1967 i wyd. nast.

Interpretatywny słownik terminów kulturowych, red. J. Maciejewski, S. Iwasiów, Szczecin 2014.

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008.

T. Czerkies, Literackie lustro kultury. Literatura polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców. Poziom B.1.2 - C.1, Kraków 2019.

Ćwiczenia z poetyki, red. T. Mizerkiewicz, A. Gajewska, Warszawa 2006.

Kompozycja i genologia: ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, Poznań 2008.

TEKSTY LITERACKIE indywidualnie dobrane przez prowadzących zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: terminowe odrabianie zadań domowych, przygotowanie się do zajęć (lektura tekstów, opracowanie słownictwa), udział w dyskusjach na forach na platformie e-learningowej oraz podczas rozmów przez komunikator.

Ocena końcowa: praca pisemna (interpretacja porównawcza utworów poetyckich lub prozatorskich), wypowiedź ustna na temat omawianego utworu literackiego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzenna Cyzman-Eid
Prowadzący grup: Marzenna Cyzman-Eid, Martyna Sepioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie rozumienia tekstów literackich wraz z wykształceniem kompetencji interpretacyjnych, a także uposażenie słuchaczy/słuchaczek w konteksty kulturowe i pojęcia, przy użyciu których w obszarze polskiego literaturoznawstwa najczęściej dokonuje się interpretacji tekstów literackich.

Pełny opis:

Ze względu na fakt, że słuchacze/słuchaczki nie posługują się jeszcze biegle językiem polskim, uobecnianie literatury polskiej na zajęciach ma charakter pretekstowy. Pretekstowość ta realizuje się w następujących wymiarach:

- tekst literacki jest podstawą kształcenia sprawności językowych, zwłaszcza leksykalnych i komunikacyjnych (koniecznym uzupełnieniem zajęć są podręczniki do nauczania polskiego jako obcego i materiały autorskie przygotowane przez prowadzącą);

- tekst literacki wtajemnicza w historię i kulturę polską (wiersze nawiązujące do tematyki II wojny światowej i Holocaustu);

- tekst literacki jako szczególny sposób uobecniania rzeczywistości;

- tekst literacki, zwłaszcza liryczny, jako prezentacja uczuć, zgodnie z normą intymności przyjętą w danej kulturze;

- literatura jako tekst zakodowany - symbol, alegoria, sens literalny i przenośny.

Literatura:

1. Jan Brzechwa - wybór wierszy (Zoo, Kaczka dziwaczka, Na straganie, Leń);

Polski mniej obcy - ćwiczenia frazeologiczne, leksykalne i gramatyczne (temat: zwierzęta);

2. S. Mrożek, Podejrzenie;

2. W. Szymborska, H. Poświatowska, M. Pawlikowska - Jasnorzewska - wiersze o miłości;

3. T. Różewicz, Cz. Miłosz - wiersze o tematyce wojennej (Campo di Fiori, Warkoczyk); M. Tulli, Włoskie szpilki (opowiadanie);

4. O. Tokarczuk, Opowiadania bizarne (jedno opowiadanie);

5. B. Prus, Z legend dawnego Egiptu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska, Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie rozumienia tekstów literackich wraz z wykształceniem kompetencji interpretacyjnych, a także uposażenie słuchaczy/słuchaczek w konteksty kulturowe i pojęcia, przy użyciu których w obszarze polskiego literaturoznawstwa najczęściej dokonuje się interpretacji tekstów literackich.

Pełny opis:

Ze względu na fakt, że słuchacze/słuchaczki nie posługują się jeszcze biegle językiem polskim, uobecnianie literatury polskiej na zajęciach ma charakter pretekstowy. Pretekstowość ta realizuje się w następujących wymiarach:

- tekst literacki jest podstawą kształcenia sprawności językowych, zwłaszcza leksykalnych i komunikacyjnych (koniecznym uzupełnieniem zajęć są podręczniki do nauczania polskiego jako obcego i materiały autorskie przygotowane przez prowadzącą);

- tekst literacki wtajemnicza w historię i kulturę polską (wiersze nawiązujące do tematyki II wojny światowej i Holocaustu);

- tekst literacki jako szczególny sposób uobecniania rzeczywistości;

- tekst literacki, zwłaszcza liryczny, jako prezentacja uczuć, zgodnie z normą intymności przyjętą w danej kulturze;

- literatura jako tekst zakodowany - symbol, alegoria, sens literalny i przenośny.

Literatura:

1. Jan Brzechwa - wybór wierszy (Zoo, Kaczka dziwaczka, Na straganie, Leń);

Polski mniej obcy - ćwiczenia frazeologiczne, leksykalne i gramatyczne (temat: zwierzęta);

2. S. Mrożek, Podejrzenie;

2. W. Szymborska, H. Poświatowska, M. Pawlikowska - Jasnorzewska - wiersze o miłości;

3. T. Różewicz, Cz. Miłosz - wiersze o tematyce wojennej (Campo di Fiori, Warkoczyk); M. Tulli, Włoskie szpilki (opowiadanie);

4. O. Tokarczuk, Opowiadania bizarne (jedno opowiadanie);

5. B. Prus, Z legend dawnego Egiptu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie rozumienia tekstów literackich wraz z wykształceniem kompetencji interpretacyjnych, a także uposażenie słuchaczy/słuchaczek w konteksty kulturowe i pojęcia, przy użyciu których w obszarze polskiego literaturoznawstwa najczęściej dokonuje się interpretacji tekstów literackich.

Pełny opis:

Ze względu na fakt, że słuchacze/słuchaczki nie posługują się jeszcze biegle językiem polskim, uobecnianie literatury polskiej na zajęciach ma charakter pretekstowy. Pretekstowość ta realizuje się w następujących wymiarach:

- tekst literacki jest podstawą kształcenia sprawności językowych, zwłaszcza leksykalnych i komunikacyjnych (koniecznym uzupełnieniem zajęć są podręczniki do nauczania polskiego jako obcego i materiały autorskie przygotowane przez prowadzącą);

- tekst literacki wtajemnicza w historię i kulturę polską (wiersze nawiązujące do tematyki II wojny światowej, opowiadania przedstawiające realia życia w powojennej Polsce i na osiedlach dużych miast współczesnej Polski);

- tekst literacki jako szczególny sposób uobecniania rzeczywistości;

- tekst literacki, zwłaszcza liryczny, jako prezentacja uczuć, zgodnie z normą intymności przyjętą w danej kulturze;

- literatura jako tekst zakodowany - symbol, alegoria, sens literalny i przenośny.

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą

prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz Moodle.

Literatura:

Opowiadania B. Prusa, S. Grabińskiego, S. Mrożka, J. Iwaszkiewicza, T. Różewicza, O. Tokarczuk.

Wiersze W. Szymborskiej, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Cz. Miłosza, S. Barańczaka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Markuszewska
Prowadzący grup: Agnieszka Markuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie rozumienia tekstów literackich wraz z wykształceniem kompetencji interpretacyjnych, a także uposażenie słuchaczy/słuchaczek w konteksty kulturowe i pojęcia, przy użyciu których w obszarze polskiego literaturoznawstwa najczęściej dokonuje się interpretacji tekstów literackich.

Pełny opis:

Ze względu na fakt, że słuchacze/słuchaczki nie posługują się jeszcze biegle językiem polskim, uobecnianie literatury polskiej na zajęciach ma charakter pretekstowy. Pretekstowość ta realizuje się w następujących wymiarach:

- tekst literacki jest podstawą kształcenia sprawności językowych, zwłaszcza leksykalnych i komunikacyjnych (koniecznym uzupełnieniem zajęć są podręczniki do nauczania polskiego jako obcego i materiały autorskie przygotowane przez prowadzącą);

- tekst literacki wtajemnicza w historię i kulturę polską (wiersze nawiązujące do wydarzeń politycznych w XIX wieku: m.in. powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, do tematyki II wojny światowej, opowiadania przedstawiające realia życia w Polsce pod zaborami, w Polsce powojennnej);

- tekst literacki jako szczególny sposób uobecniania rzeczywistości;

- tekst literacki, zwłaszcza liryczny, jako prezentacja uczuć, zgodnie z normą intymności przyjętą w danej kulturze;

- literatura jako tekst zakodowany - symbol, alegoria, sens literalny i przenośny.

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą

prowadzone stacjonarnie, jeśli zajdzie potrzeba przejścia na tryb zdalny - będą odbywać się na platformie Microsoft Teams oraz Moodle.

Literatura:

Na zajęciach będą analizowane i interpretowane utwory takich autorów, jak:

A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, J. B. Dziekoński, B. Prus, J. Iwaszkiewicz, K. Wierzyński, J. Lechoń, Cz. Miłosz, W. Szymborska, O. Tokarczuk.

- Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 483–485.

- Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989.

- Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka-Wald, Wrocław 1995.

- Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Warszawa 2012.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą

prowadzone stacjonarnie, jeśli zajdzie potrzeba przejścia na tryb zdalny - będą odbywać się na platformie Microsoft Teams oraz Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie rozumienia tekstów literackich wraz z wykształceniem kompetencji interpretacyjnych, a także uposażenie słuchaczy/słuchaczek w konteksty kulturowe i pojęcia, przy użyciu których w obszarze polskiego literaturoznawstwa najczęściej dokonuje się interpretacji tekstów literackich.

Pełny opis:

Ze względu na fakt, że słuchacze/słuchaczki nie posługują się jeszcze biegle językiem polskim, uobecnianie literatury polskiej na zajęciach ma charakter pretekstowy. Pretekstowość ta realizuje się w następujących wymiarach:

- tekst literacki jest podstawą kształcenia sprawności językowych, zwłaszcza leksykalnych i komunikacyjnych (koniecznym uzupełnieniem zajęć są podręczniki do nauczania polskiego jako obcego i materiały autorskie przygotowane przez prowadzącą);

- tekst literacki wtajemnicza w historię i kulturę polską (wiersze nawiązujące do wydarzeń politycznych w XIX wieku: m.in. powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, do tematyki II wojny światowej, opowiadania przedstawiające realia życia w Polsce pod zaborami, w Polsce powojennnej);

- tekst literacki jako szczególny sposób uobecniania rzeczywistości;

- tekst literacki, zwłaszcza liryczny, jako prezentacja uczuć, zgodnie z normą intymności przyjętą w danej kulturze;

- literatura jako tekst zakodowany - symbol, alegoria, sens literalny i przenośny.

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą

prowadzone stacjonarnie, jeśli zajdzie potrzeba przejścia na tryb zdalny - będą odbywać się na platformie Microsoft Teams oraz Moodle.

Literatura:

Na zajęciach będą analizowane i interpretowane utwory takich autorów, jak:

A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, J. B. Dziekoński, B. Prus, J. Iwaszkiewicz, K. Wierzyński, J. Lechoń, Cz. Miłosz, W. Szymborska, O. Tokarczuk.

- Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 483–485.

- Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989.

- Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka-Wald, Wrocław 1995.

- Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Warszawa 2012.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą

prowadzone stacjonarnie, jeśli zajdzie potrzeba przejścia na tryb zdalny - będą odbywać się na platformie Microsoft Teams oraz Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)