Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Mikrobiologia 1716-F3-MIKR-J
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Nie dotyczy
Efekty uczenia się:

Laboratoria:

W1: zna ogólną charakterystykę, warunki wzrostu i właściwości biochemiczne istotnych klinicznie drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów) chorobotwórczych dla ludzi oraz wymienia ich czynniki wirulencji - K_A.W18

W2: zna zasady i metody diagnostyki (biochemiczne, serologiczne, genetyczne) i ich zastosowane do diagnostyki wybranych zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych - K_A.W18

W3: zna i wymienia metody oceny wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki oraz metody wykrywania mechanizmów antybiotykooporności - K_A.W18

W4: zna i rozumie procesy zmienności genetycznej drobnoustrojów i tłumaczy podstawowe mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na zakażenie - K_A.W18

W6: zna i wymienia rodzaje działań przeciwdrobnoustrojowych, zasady aseptyki, antyseptyki i objaśnia wpływ środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych na drobnoustroje - K_A.W20

W7: zna i przedstawia kryteria podziału leków przeciwdrobnoustrojowych, wyjaśnia mechanizmy i zakresy ich działania na drobnoustroje oraz zasady antybiotykoterapii - K_A.W20

W8: zna i wymienia metody badania czystości mikrobiologicznej środowiska oraz farmakopealne wymogi i metody badania czystości mikrobiologicznej środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - K_A.W22

W9 Zna definicję patogenów alarmowych, ich zagrożenia oraz problemy zakażeń szpitalnych - K_A.W21

W10 Zna mikrobiologiczne metody badania leków - K_A.W23

U1: potrafi dobrać odpowiednie podłoża mikrobiologiczne, wykonuje posiew w celu hodowli drobnoustrojów oraz wykonać i ocenić preparaty mikroskopowe - K_A.U11

U2: umie identyfikować drobnoustroje w oparciu o ocenę ich morfologii, właściwości biochemicznych, fizjologicznych i hodowlanych - K_A.U12

U3: potrafi wykorzystać metody biochemiczne i immunologiczne oraz zaproponować wykorzystanie metod biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej do wykrywania drobnoustrojów- K_A.U13

U4: potrafi oznaczyć zgodnie z rekomendacjami antybiotykowrażliwość bakterii oraz wrażliwość grzybów na leki przeciwgrzybicze z uwzględnieniem metod wykrywania mechanizmów lekooporności oraz potrafi zinterpretować uzyskany wynik - K_A.U14

U5: umie dokonać oceny wpływu czynników fizyko-chemicznych na drobnoustroje, ocenić czystość mikrobiologiczną środowiska i badać skuteczność dezynfekcji i sterylizacji - K_A.U14

U6: umie przeprowadzić kontrolę mikrobiologiczną leków zgodnie z metodami farmakopealnymi - K_A.U15

K1: jest gotowy do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych w celu podejmowania gotowości do dalszego uczenia się - K_ K2

K2: Jest gotowy do współpracy z innymi członkami zespołu w trakcie zajęć praktycznych oraz do współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych - K_K3

K3:Dba o propagowanie zachowań prozdrowotnych poprzez dbanie o stosowanie racjonalnej antybiotykoterapii - K_K6

K4: Wyciąga i formułuje wnioski z przeprowadzanych w trakcie zajęć badań i własnych obserwacji - K_K8

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria:

- Kolokwia, wejściówki (sprawdziany pisemne): zaliczenie na ocenę na podstawie testów (testy pisemne: pytania otwarte i zamknięte, odpowiedzi jednokrotnego wyboru) - zaliczenie ≥ 60% (W1-W4, W6-W10, U1 - U6)

- Raporty/ karty pracy: ≥ 60 % (W1-W4, W6-W10, U1 - U6, K1-K4)

- Przedłużona obserwacja/aktywność (≥ 50% lub 1-3 punkty; 3 punkty = ocena bardzo dobry) (W1-W4, W6-W10, U1 - U6, K1-K4))

- Egzamin końcowy - zaliczenie na ocenę na podstawie testu (test pisemny, pytania zamknięte, odpowiedzi jednokrotnego wyboru) - zaliczenie ≥ 60% (W1-W4, W6-W10, U1 - U6)

Zakres tematów:

Tematy laboratoriów:

1. Omówienie organizacji ćwiczeń i BHP. Morfologia drobnoustrojów (cz. I). Metody barwienia (proste i złożone). Techniki mikroskopowania.

2. Morfologia drobnoustrojów (cz. II). Metody hodowli i identyfikacji bakterii.

3. Działania mikrobiobójcze. Antyseptyka, dezynfekcja, sterylizacja – kontrola procesów. Wpływ czynników fizyko-chemicznych na mikroorganizmy. Kontrola mikrobiologiczna środowiska.

4. Metody oceny wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki. Zasady antybiotykoterapii.

5. Wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki (metody fenotypowe i genetyczne) – interpretacja wyników.

6. Kolokwium I. Diagnostyka ziarenkowców Gram–dodatnich: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp.

7. Diagnostyka pałeczek z rzędu Enterobacterales oraz pałeczek niefermentujących.

8. Diagnostyka Haemophilus spp., Neisseria spp., Moraxella spp., Corynebacterium spp. i Mycobacterium spp. Diagnostyka bakterii beztlenowych i Bacillus spp.

9. Kolokwium II. Diagnostyka grzybów.

10. Zakażenia układu oddechowego.

11. Zakażenia układu pokarmowego i moczowego.

12. Drobnoustroje, jako leki – probiotyki i prebiotyki, synbiotyki, psychobiotyki. Kontrola mikrobiologiczna leków (cz. I). Profilaktyka zakażeń.

13. Kontrola mikrobiologiczna leków (cz. II). Rola mikrobiologa i farmaceuty szpitalnego w konstruowaniu receptariusza szpitalnego i ich udział w zwalczaniu zakażeń szpitalnych Kolokwium III.

Metody dydaktyczne:

Laboratoria:

- analiza przypadków klinicznych

- analiza wyników badań mikrobiologicznych

- metody eksponujące: film, prezentacja multimedialna, pokaz

- obserwacja mikroskopowa

- dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Michalska, Natalia Wiktorczyk-Kapischke 13/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Bogiel, Krzysztof Skowron, Zuzanna Kraszewska 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Zalas-Więcek, Anna Budzyńska 9/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Grudlewska-Buda 12/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Michalska, Natalia Wiktorczyk-Kapischke 12/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Bogiel, Krzysztof Skowron, Patrycja Zalas-Więcek 11/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Zalas-Więcek, Anna Budzyńska 10/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Grudlewska-Buda 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)