Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PRAW-S1 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawoznawstwo
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

125 g - 5 pkt. ECTS

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia, kontakt z nauczycielem: 75 g.

Praca własna: przygotowanie do wykładu, przygotowanie do egzaminu, zadania domowe wnikające z ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń: 50 g.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza o systemie prawnym, zasadach jego funkcjonowania uwarunkowaniach społecznych stosowania i tworzenia prawa - K_W01

W2 - zaawansowana wiedza o specyfice różnego typu stosunkach prawnych - K_W03

W3 - przyswojenie podstawowych pojęć języka prawnego i prawniczego, instytucji i konstrukcji prawnych oraz zasad wykładni - K_W04

W4 - zaawansowana wiedza na temat elementów stosunku prawnego - K_W05

W5 - zaawansowana wiedza z zakresu zasad techniki prawodawczej - K_W08

W6 - podstawowe pojęcia z zakresu filozofii prawa pozwalające na zrozumienie istoty definicji prawa i jej ewolucji - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - prawidłowa interpretacja i wyjaśnianie zjawisk społeczno-prawnych - K_U01

U2 - analizowanie zjawisk prawnych z punktu widzenia teorii prawa - K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - identyfikacja etycznych aspektów stosowania prawa - K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny, wykład problemowy

Metoda ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Wprowadzenie do podstawowych zagadnień prawoznawstwa, zaznajomienie studentów z nomenklaturą języka prawniczego, pojęciem państwa prawa, systemu prawa, normy prawnej, zagadnieniami tworzenia i stosowania prawa. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów pierwszego roku do dalszej nauki w zakresie dyscypliny dogmatycznych, ukazania funkcji prawa we współczesnym państwie wraz z elementami wykładni i interpretacji prawniczej.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna przedstawienie charakterystyki nauk prawnych, zaprezentowany zostaje ogólny podział nauk oraz podstawowe

zagadnienia metodologiczne. W dalszej części rozważaniom poddane zostaje pojęcie prawa i jego interpretacja z punktu widzenia

wiodących nurtów filozoficznoprawnych. Wprowadzony zostaje podział na prawo wewnętrzne i międzynarodowe, analizowane są również

funkcje prawa. Przedmiotem wykładu są następnie relacje prawa i innych systemów normatywnych (w tym moralności). Słuchacz zostaje

także zapoznany z pojęciem normy prawnej i przepisu prawnego, wypracowanymi w nauce prawa koncepcjami budowy norm prawnych

oraz podstawowymi podziałami przepisów. Kolejnym przedstawianym w toku wykładu zagadnieniem jest obowiązywanie prawa i jego

wieloaspektowość. Wprowadzony zostaje podział na prawo publiczne i prywatne oraz jego kryteria. Zaprezentowane zostają cechy

charakterystyczne systemów prawnych świata oraz pojęcie systemu konkretnego i jego budowa. W dalszej części wykład tyczy węzłowych

problemów prawoznawstwa takich jak tworzenie, stosowanie i wykładnia prawa oraz reguł rządzących tymi procesami. Elementy teorii

argumentacji, w tym reguły wnioskowań prawniczych to kolejne poruszane w toku wykładu zagadnienia. Wstęp do nauki prawa

procesowego (formy procesu, podstawy prawa dowodowego) oraz nauki prawa prywatnego (stosunek prawny i jego elementy) to kolejne

prezentowane kwestie. Wykład zamyka wprowadzenie pojęcia państwa prawa i omówienie gwarancji praworządności.

Ćwiczenia stanowią prowadzone w formie konwersatorium uzupełnienie wykładu. Najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawoznawstwa, takie jak stosowanie (w tym interpretacja) prawa zostają w trakcie zajęć rozwinięte, co służyć ma nabywaniu przez studenta praktycznych umiejętności przydatnych w dalszym toku studiów.

Literatura:

Podstawowa:

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016

Uzupełniająca:

J. Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2016

2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin - test jednokrotnego wyboru -K_W01,K_W03, K_W04, K_W05, K_W08, K_W09, K_U01, K_U08, K_K03

Zaliczenie powyżej 50 % (ocena dostateczna). Przykładowa punktacja (zależna od liczby pytań).

100-90 pkt 5

89-80 pkt 4,5

79-70 pkt 4

69-60 pkt 3,5

59-50 pkt 3

Ćwiczenia - aktywne uczestnictwo w zajęciach (20 pkt) i dwa kolokwia (jedno w formie testu jednokrotnego wyboru, drugie w formie pytań otwartych każde po 40 pkt) - K_W01,K_W03, K_W04, K_W05, K_W08, K_W09, K_U01,

K_U08, K_K03

100-90 pkt 5

89-80 pkt 4,5

79-70 pkt 4

69-60 pkt 3,5

59-50 pkt 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Czarnecka
Prowadzący grup: Agata Czarnecka, Marcin Kilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kustra-Rogatka
Prowadzący grup: Marcin Kilanowski, Aleksandra Kustra-Rogatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kustra-Rogatka
Prowadzący grup: Agata Czarnecka, Karol Dobrzeniecki, Aleksandra Kustra-Rogatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kustra-Rogatka
Prowadzący grup: Agata Czarnecka, Karol Dobrzeniecki, Milena Korycka-Zirk, Aleksandra Kustra-Rogatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kilanowski
Prowadzący grup: Agata Czarnecka, Karol Dobrzeniecki, Marcin Kilanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.