Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne badania nad dzieciństwem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PPW-112-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne badania nad dzieciństwem
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok -sj- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

historia wychowania, teoria wychowania, pedagogika społeczna

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (30 godz.):


- udział w ćwiczeniach – 30 godz.
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (70 godz.):


- przygotowanie do ćwiczeń – 20


- czytanie literatury - 30


- wykonanie zadań zaliczeniowych - 20

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

K_W03: współczesne interdyscyplinarne badania nad

dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczące zagadnienia dobrostanu dziecka

K_W08: prawa dziecka i sposoby ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku zarówno przedszkolnym oraz szkolnym, jak i poza przedszkolnym oraz pozaszkolnym

K_W11: znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci

K_W13: zróżnicowane możliwości dzieci lub uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikające z opóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju

Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności student potrafi:

K_U07: rozwijać kompetencje kluczowe dzieci lub uczniów, w szczególności kreatywność, krytyczną refleksję i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów

K_U13: racjonalnie i zgodnie z zasadami techniki pracy umysłowej gospodarować czasem zajęć


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

K_K01: posługiwania się normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności człowieka

K_K04: efektywnej pracy w zespole, pełnienia różnych ról


Metody dydaktyczne:

pogadanka, ćwiczeniowa, giełda pomysłów, referatu

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu definiowania, badania i traktowania dzieciństwa jako fenomenu rozwojowego i kulturowego.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje analizę następujących zagadnień:

Dzieciństwo, childhood studies, pedagogika dziecka.

Prawa dziecka.

Przestrzenie dziecięce.

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dziecka

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji

Internet - sharenting, cyberprzemoc, sexting, blogowanie, fanfiction.

Kształtowanie tożsamości w social mediach.

Krytyczne myślenie w kontekście wczesnoszkolnej edukacji.

Współczesne alternatywy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Gender w kontekście dzieciństwa.

Dziecko jako obywatel.

Dziecko w pandemii/edukacji zdalnej.

Wykorzystanie gier i zabaw w pracy z dzieckiem.

Literatura:

Brzozowska-Brywczyńska M., (Poza) artykuł 12: partycypacja dzieci i młodzieży w świetle Konwencji o Prawach Dziecka oraz wybranych ujęć teoretycznych, [w:] D. Kassjanowicz, A. Sekuła (red.), Edukacja obywatelska w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Chmura-Rutkowska I. i in. (red.), Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2015.

Chmura-Rutkowska I., Mazurek M., (Nie)widzialne różnice. Gender, Młodzi 2018.

Czaja-Chudyba I., Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej - uwarunkowania nieobecności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

Dziewiątkowska-Kozłowska K., W stronę dziecka. Uniwersalizm i ponadczasowość myśli pedagogicznej Janusza Korczaka w obliczu postpandemicznej rzeczywistości edukacyjnej XXI w., “Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2022, nr 3.

Domańska E., FOMO i nadużywanie mediów cyfrowych w czasie pandemii, [w:] Pandemia a zmiany w codziennym korzystaniu z internetu, NASK, s. 20-26.

FDDS, Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badania, 2020.

FDDS, Wpływ korzystania z social mediów na postrzeganie swojego ciała przez nastolatki_ków. Raport z badania, 2021.

Gawlicz K., Szkoły demokratyczne w Polsce. Praktykowanie alternatywnej edukacji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2020.

Ignaciuk M., The Educational Potential of VR in Polish Schools, [w:] Innovative Teaching Methods, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.

Jarosz E., Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem, “Pedagogika Społeczna” 2017, nr 2, s. 57-81.

Jendza J., Pomiędzy zabaw(k)ą a materiałem i pracą w praktyce pedagogii Montessori, “Problemy Wczesnej Eukacji” 2022, nr 1.

Kamiński Ł., Nowe media w procesie kształtowania tożsamości, “Progress” 2018, nr 4.

Kehily M.J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Kopińska V. Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych, Toruń 2017.

Majewska K., Efektywność interaktywnej formy nauczania z użyciem tablicy multimedialnej, “e-mentor” 2016, nr 1.

Mikołajczyk K., VR w edukacji - subiektywny przegląd możliwości, “e-mentor” 2019, nr 2.

Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.

Nawolska B., Rutka-Gliksman N., Krytyczne myślenie (nie)dostępne uczniom edukacji wczesnoszkolnej?, “Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 2019, nr 5.

Nowicka, M., Pełnomocność dziecka w edukacji wczesnoszkolnej w odsłonie krytycznych zdarzeń. “Studia Edukacyjne” 2019, nr 55, s. 27-38.

nauczycielami? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020.

Sirotova M., Rubacha K., Informacja o płci ucznia a tendencja nauczycieli do uruchamiania etyki troski i sprawiedliwości, “Przegląd Badań Edukacyjnych” 2018, nr 27.

Smolińska-Theiss B., Rozwój badań nad dzieciństwem - przełomy i przejścia, “Chowanna” 2010, nr 1, s. 13-26.

Stek N., Sharenting jako aktywność rodziców w sieci na przykładzie portalu społecznościowego Instagram, [w:] Siemieniecka D., Szabłowska-Zaremba M., przy współpracy Stek N., Owczarczyk M. (red.), Internet jako przestrzeń relacji społecznych - szanse, ograniczenia, perspektywy, Lublin 2021.

Stek N., Wsparcie ucznia przez szkołę w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy - nieprawidłowości i ich poprawa, [w:] K. Skrzątek, P. Szymczyk (red.), Naukowa analiza problemów współczesnej edukacji, Lublin 2021.

Szabłowska-Zaremba M. (red.), Gra i grywalizacja w kulturze w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022.

Szlaużys J., Leśne przedszkole jako alternatywna forma wczesnej edukacji, “Parezja” 2019, nr 2.

Śliwerski B., Badania nad małym dzieckiem i dzieciństwem, “Konteksty pedagogiczne” 2020, nr 15.

Wojtasik Ł., Seksting wśród dzieci i młodzieży, „Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka” 2014, nr 2.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

esej (ocenie podlega zawartość merytoryczna, dobór literatury naukowej i poprawność językowa) + przygotowanie na bieżące zajęcia + aktywność

10 pkt za esej + 10 pkt za aktywność

13 - dst

14 - dst+

15-16 - db

17-18 - db+

19-20 - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Nalaskowski
Prowadzący grup: Aleksander Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Nalaskowski
Prowadzący grup: Aleksander Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Prowadzący grup: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Stek-Łopatka
Prowadzący grup: Natalia Stek-Łopatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu definiowania, badania i traktowania dzieciństwa jako fenomenu rozwojowego i kulturowego.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje analizę następujących zagadnień:

Dzieciństwo, childhood studies, pedagogika dziecka.

Prawa dziecka.

Przestrzenie dziecięce.

Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dziecka

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji

Internet - sharenting, cyberprzemoc, sexting, blogowanie, fanfiction.

Kształtowanie tożsamości w social mediach.

Krytyczne myślenie w kontekście wczesnoszkolnej edukacji.

Współczesne alternatywy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Gender w kontekście dzieciństwa.

Dziecko jako obywatel.

Dziecko w pandemii/edukacji zdalnej.

Wykorzystanie gier i zabaw w pracy z dzieckiem.

Literatura:

Brzozowska-Brywczyńska M., (Poza) artykuł 12: partycypacja dzieci i młodzieży w świetle Konwencji o Prawach Dziecka oraz wybranych ujęć teoretycznych, [w:] D. Kassjanowicz, A. Sekuła (red.), Edukacja obywatelska w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Chmura-Rutkowska I. i in. (red.), Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2015.

Chmura-Rutkowska I., Mazurek M., (Nie)widzialne różnice. Gender, Młodzi 2018.

Czaja-Chudyba I., Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej - uwarunkowania nieobecności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

Dziewiątkowska-Kozłowska K., W stronę dziecka. Uniwersalizm i ponadczasowość myśli pedagogicznej Janusza Korczaka w obliczu postpandemicznej rzeczywistości edukacyjnej XXI w., “Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2022, nr 3.

Domańska E., FOMO i nadużywanie mediów cyfrowych w czasie pandemii, [w:] Pandemia a zmiany w codziennym korzystaniu z internetu, NASK, s. 20-26.

FDDS, Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badania, 2020.

FDDS, Wpływ korzystania z social mediów na postrzeganie swojego ciała przez nastolatki_ków. Raport z badania, 2021.

Gawlicz K., Szkoły demokratyczne w Polsce. Praktykowanie alternatywnej edukacji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2020.

Ignaciuk M., The Educational Potential of VR in Polish Schools, [w:] Innovative Teaching Methods, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.

Jarosz E., Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem, “Pedagogika Społeczna” 2017, nr 2, s. 57-81.

Jendza J., Pomiędzy zabaw(k)ą a materiałem i pracą w praktyce pedagogii Montessori, “Problemy Wczesnej Eukacji” 2022, nr 1.

Kamiński Ł., Nowe media w procesie kształtowania tożsamości, “Progress” 2018, nr 4.

Kehily M.J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Kopińska V. Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych, Toruń 2017.

Majewska K., Efektywność interaktywnej formy nauczania z użyciem tablicy multimedialnej, “e-mentor” 2016, nr 1.

Mikołajczyk K., VR w edukacji - subiektywny przegląd możliwości, “e-mentor” 2019, nr 2.

Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.

Nawolska B., Rutka-Gliksman N., Krytyczne myślenie (nie)dostępne uczniom edukacji wczesnoszkolnej?, “Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 2019, nr 5.

Nowicka, M., Pełnomocność dziecka w edukacji wczesnoszkolnej w odsłonie krytycznych zdarzeń. “Studia Edukacyjne” 2019, nr 55, s. 27-38.

nauczycielami? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020.

Sirotova M., Rubacha K., Informacja o płci ucznia a tendencja nauczycieli do uruchamiania etyki troski i sprawiedliwości, “Przegląd Badań Edukacyjnych” 2018, nr 27.

Smolińska-Theiss B., Rozwój badań nad dzieciństwem - przełomy i przejścia, “Chowanna” 2010, nr 1, s. 13-26.

Stek N., Sharenting jako aktywność rodziców w sieci na przykładzie portalu społecznościowego Instagram, [w:] Siemieniecka D., Szabłowska-Zaremba M., przy współpracy Stek N., Owczarczyk M. (red.), Internet jako przestrzeń relacji społecznych - szanse, ograniczenia, perspektywy, Lublin 2021.

Stek N., Wsparcie ucznia przez szkołę w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy - nieprawidłowości i ich poprawa, [w:] K. Skrzątek, P. Szymczyk (red.), Naukowa analiza problemów współczesnej edukacji, Lublin 2021.

Szabłowska-Zaremba M. (red.), Gra i grywalizacja w kulturze w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022.

Szlaużys J., Leśne przedszkole jako alternatywna forma wczesnej edukacji, “Parezja” 2019, nr 2.

Śliwerski B., Badania nad małym dzieckiem i dzieciństwem, “Konteksty pedagogiczne” 2020, nr 15.

Wojtasik Ł., Seksting wśród dzieci i młodzieży, „Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka” 2014, nr 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)