Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-0-SemMgr
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, program 2012, KRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym w szczególności z zakresu podstaw zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, marketingu i badań marketingowych. Ogólna wiedza dotycząca realizacji projektu badawczego, w tym analizy i doboru źródeł informacji, wykorzystania metod gromadzenia danych, metod analizy i prezentacji wyników.

Całkowity nakład pracy studenta:

Dotyczy trzech semestrów (II, III, i IV) studiów II stopnia:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 105 godz. seminarium (semestr II - 30 godz., semestr III - 30 godz., semestr IV - 45 godz.), 145 godz. na konsultacje i egzamin magisterski

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowanie się do seminariów: 60 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie pracy magisterskiej, przygotowanie się do egzaminu dyplomowego: 180 godz.


Razem nakład pracy studenta: 500 godz. (5 ECTS w II semestrze studiów II stopnia i 15 ECTS w III i IV semestrze)

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

Student zna i rozumie:

W1: zasady pisania prac dyplomowych oraz metody gromadzenia, przetwarzania i analizy danych niezbędnych do jej napisania – K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

Student potrafi:

U1: formułować problemy i hipotezy badawcze – K_U01, K_U03

U2: studiować literaturę, dobierać odpowiednie metody badawcze i tworzyć narzędzia badawcze – K_U02, K_U05

U3: stosować metody gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych, interpretowania danych, formułowania wniosków dla praktyki zarządzania oraz prezentacji wyników – K_U03, K_U04, K_U06, K_U09, K_U010

U4: opracować kompletną pracę dyplomową – K_U010

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W ramach kompetencji społecznych:

Student jest gotów do:

K1: zdobywania wiedzy, informacji i danych dotyczących wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa/organizacji oraz określania na ich podstawie priorytetów dla jego/jej funkcjonowania i rozwoju – K_K01, K_K02

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone:

- w formie seminarium w oparciu o prezentację multimedialną, analizy przypadków, dyskusję w grupie, indywidualną pracę ze studentem

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie opiera się na współpracy promotora i studenta. Obejmuje z jednej strony indywidualną pracę studenta, z drugiej zaś – indywidualną pracę promotora z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy magisterskiej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy, w tym dobór wtórnych źródeł danych i metod ich analizy i/lub zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie/organizacji, aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy. Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku, który jest omawiany i analizowany na forum grupy seminaryjnej.

Pełny opis:

Zasadniczym celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do opracowania pracy magisterskiej. Proces ten obejmuje:

1. zidentyfikowanie zainteresowań studenta,

2. dyskusję nad wyborem tematu pracy i ukierunkowanie jej na rozwiązanie problemu z praktyki funkcjonowania organizacji (nacisk na aplikacyjny charakter pracy),

3. wybór tematu pracy, sformułowanie celu, szczegółowych pytań i hipotez badawczych,

4. dobór źródeł informacji i metod badawczych,

5. dyskusję nad strukturą pracy i opracowanie układu pracy,

6. omówienie zasad studiowania literatury i jej cytowania (powoływania się na wtórne źródła danych),

7. omówienie zasad konstruowania narzędzi badawczych,

8. dobór metod analizy danych,

9. omówienie zasad pisania i redagowania pracy,

10. omówienie zasad opracowywania i prezentacji wyników i wniosków o charakterze aplikacyjnym.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy oraz:

1. B. Stępień, „Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły”, PWN, Warszawa 2016.

2. W. Welskop, „Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów”, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Łódź, 2014, dostępne na: https://www.academia.edu/8976423/Jak_napisa%C4%87_prac%C4%99_

licencjack%C4%85_i_magistersk%C4%85_PORADNIK_DLA_

STUDENT%C3%93W (17.09.2020).

3. J. Boć, "Jak pisać pracę magisterską", Kolonia Limited, Wrocław 1995.

4. A. Grabler, "Metodologia nauk", Wydawnictwo Aureus, Kraków 1996.

5. K. Wójcik, "Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych", SGH, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

Podstawą zaliczania kolejnych semestrów jest:

- semestr I - przygotowanie konspektu pracy i rozpoczęcie pracy nad teoretyczną częścią rozprawy,

- semestr II - opracowanie teoretycznej części pracy,

- semestr III - opracowanie empirycznej części pracy (zaprojektowanie narzędzi badawczych, przeprowadzanie badań w przedsiębiorstwie/organizacji, opracowanie rozdziałów empirycznych) i jej złożenie w wersji kompletnej.

Weryfikacja efektów uczenia się:

W1 – Konspekt pracy, Narzędzie/a badawcze, Rozdziały pracy,

U1 – Konspekt pracy, Przedłużona obserwacja

U2 – Konspekt pracy, Narzędzia badawcze, Przedłużona obserwacja

U3 – Narzędzia badawcze, Rozdziały pracy, Przedłużona obserwacja

U4 – Praca dyplomowa, Przedłużona obserwacja

K1 – Aktywność, Przedłużona obserwacja

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer, Dawid Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Celuch, Rafał Drewniak, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Małgorzata Jaworek, Barbara Józefowicz, Włodzimierz Karaszewski, Joanna Petrykowska, Agata Sudolska, Dawid Szostek, Zenon Wiśniewski
Strona przedmiotu: http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer, Dawid Szostek
Prowadzący grup: Sylwester Bejger, Mariusz Czupich, Rafał Drewniak, Iwona Escher, Andrzej Geise, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Małgorzata Jaworek, Magdalena Kalińska, Justyna Łapińska, Monika Maksim, Agata Sudolska, Dawid Szostek, Zenon Wiśniewski
Strona przedmiotu: http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer, Dawid Szostek
Prowadzący grup: Sylwester Bejger, Paweł Brzustewicz, Paweł Cegliński, Mariusz Czupich, Dorota Grego-Planer, Małgorzata Jaworek, Magdalena Kalińska, Włodzimierz Karaszewski, Agnieszka Kuś, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, Justyna Łapińska, Monika Maksim, Joanna Petrykowska, Małgorzata Szałucka, Dawid Szostek, Mateusz Tomanek, Zenon Wiśniewski
Strona przedmiotu: http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)