Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-0-SemMgr
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, program 2012, KRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym w szczególności z zakresu podstaw zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, marketingu i badań marketingowych. Ogólna wiedza dotycząca realizacji projektu badawczego, w tym analizy i doboru źródeł informacji, wykorzystania metod gromadzenia danych, metod analizy i prezentacji wyników.

Całkowity nakład pracy studenta:

105 godzin seminaryjnych plus 395 godz pracy własnej przeznaczonych na studia literaturowe oraz realizację kolejnych etapów związanych z opracowywaniem pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna zasady pisania prac dyplomowych oraz metody gromadzenia, przetwarzania i analizy danych niezbędnych do jej napisania. K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student potrafi formułować problemy i hipotezy badawcze. K_U01, K_U03

2. Student potrafi studiować literaturę. K_U01, K_U05, K_U010

3. Student posiada umiejętność praktycznego stosowania metod gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych, interpretowania danych i formułowania wniosków dla praktyki zarządzania, prezentacji wyników i redagowania tekstu. K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U09, K_U010


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uzyskuje samodzielność w myśleniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. K_K01 K_K04

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja w grupach.

Pełny opis:

Zasadniczym celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do opracowania pracy magisterskiej. Proces ten obejmuje:

- zidentyfikowanie zainteresowań studenta,

- dyskusję nad wyborem tematu pracy i ukierunkowanie jej na rozwiązanie problemu z praktyki funkcjonowania organizacji (nacisk na aplikacyjny charakter pracy),

- wybór tematu pracy, sformułowanie celu, szczegółowych pytań i hipotez badawczych,

- wybór źródeł informacji i metod badawczych,

- dyskusję nad strukturą pracy i opracowanie układu pracy,

- omówienie zasad studiowania literatury i jej cytowania (powoływania się na wtórne źródła danych),

- omówienie zasad pisania i redagowania pracy,

- omówienie zasad opracowywania i prezentacji wyników i wniosków o charakterze aplikacyjnym.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy oraz:

1. J. Boć, "Jak pisać pracę magisterską", Kolonia Limited, Wrocław 1995.

2. A. Grabler, "Metodologia nauk", Wydawnictwo Aureus, Kraków 1996.

3. K. Wójcik, "Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych", SGH, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczania kolejnych semestrów jest:

- semestr I - przygotowanie konspektu pracy,

- semestr II - opracowanie teoretycznej części pracy,

- semestr III - opracowanie empirycznej części pracy (zaprojektowanie narzędzi badawczych, przeprowadzanie badań w przedsiębiorstwie (organizacji), opracowanie rozdziałów empirycznych) i jej złożenie w wersji kompletnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Małgorzata Jaworek, Robert Karaszewski, Włodzimierz Karaszewski, Justyna Łapińska, Joanna Petrykowska, Leszek Reszka, Dawid Szostek, Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło, Wojciech Zalewski, Maciej Zastempowski, Kamil Zawadzki
Strona przedmiotu: http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie to indywidualna praca z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy dyplomowej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy oraz zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie (organizacji), aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy.

Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku omawianego i analizowanego na forum zespołu seminaryjnego.

Seminarium magisterskie trwa trzy semestry. W pierwszym semestrze student przygotowuje konspekt i rozpoczyna pracę nad teoretyczną częścią pracy, w drugim semestrze – kończy część teoretyczną, w trzecim semestrze – projektuje narzędzia badawcze, przeprowadza badania w przedsiębiorstwie (organizacji) i opracowuje rozdziały empiryczne.

Pełny opis:

Przykładowe zagadnienia:

1. Realizacja podstawowych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli) w przedsiębiorstwie

2. Wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania (np. TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, benchmarking, Lean Management, Lean Six Sigma, BPM itd.) w doskonaleniu organizacji

3. Zastosowanie narzędzi i technik zarządzania jakością do usprawnienia procesów biznesowych przedsiębiorstwa

4. Skuteczność stosowanych w organizacji systemów zarządzania jakością (systemy ISO serii 9000, TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, branżowe systemy jakości: GMP, HACCP, ISO/TS 16949 i in.)

5. Integrowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 i in.)

6. Samoocena przedsiębiorstwa, pomiar wyników działalności i doskonałości biznesowej (Business Excellence Models - EFQM, Malcolm Baldrige, Balance Scorecard, Standardy ISO)

7. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania – społeczna odpowiedzialność organizacji (Corporate Social Responsibility)

8. Zarządzanie wiedzą w organizacji

9. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa – kreowanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), rynkowych (marketingowych) i organizacyjnych

10. Zarządzanie projektami – skuteczność zarządzania projektami, czynniki i kryteria sukcesu projektu

11. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa – źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

12. Zasoby niematerialne (kapitał intelektualny) – ich pomiar, znaczenie dla sprawozdawczości i konkurencyjności przedsiębiorstwa

13. Analiza instrumentów marketingowych (marketingu-mix) przedsiębiorstwa

14. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie z zastosowaniem konwencjonalnych instrumentów pomiarowych - kwestionariuszy ankiet i wywiadów - (np. analiza skuteczności stosowanych instrumentów marketingowych, analiza zachowań, opinii i postaw konsumentów)

15. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstwa

16. Pomiar satysfakcji pracowników przedsiębiorstwa

17. Zarządzanie strategiczne – analiza strategiczna wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa (metody: analiza SWOT, analiza KCS, analiza łańcucha wartości Portera, model pięciu sił Portera, metody portfelowe, dźwignia zasobowa, analiza rdzenia umiejętności i in.); formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard)

18. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (analiza sektora)

19. Analiza struktury asortymentowej (portfela produktów) organizacji za pomocą metod portfelowych (macierz BCG, macierz McKinsey’a i in.)

20. Zarządzanie Pozytywnym Potencjałem Organizacji (PPO): 1/ PPO, klimat organizacyjny, kultura organizacyjna, pro-rozwojowe zachowania pracowników, rozwój organizacji, wyniki działalności organizacji; i relacje między nimi; 2/ kluczowe obszary PPO: nadzór korporacyjny, przywództwo, postawy i kompetencje menedżerów średniego szczebla, zaufanie i relacje interpersonalne, zarządzanie talentami, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, postawy obywatelskie i społeczna odpowiedzialność organizacji.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy

oraz http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Krzysztof Celuch, Dorota Górecka, Dorota Grego-Planer, Małgorzata Jaworek, Robert Karaszewski, Włodzimierz Karaszewski, Justyna Łapińska, Joanna Petrykowska, Leszek Reszka, Dawid Szostek, Mateusz Tomanek, Zenon Wiśniewski, Wojciech Zalewski, Maciej Zastempowski, Kamil Zawadzki
Strona przedmiotu: http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie to indywidualna praca z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy dyplomowej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy oraz zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie (organizacji), aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy.

Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku omawianego i analizowanego na forum zespołu seminaryjnego.

Seminarium magisterskie trwa trzy semestry. W pierwszym semestrze student przygotowuje konspekt i rozpoczyna pracę nad teoretyczną częścią pracy, w drugim semestrze – kończy część teoretyczną, w trzecim semestrze – projektuje narzędzia badawcze, przeprowadza badania w przedsiębiorstwie (organizacji) i opracowuje rozdziały empiryczne.

Pełny opis:

Przykładowe zagadnienia:

1. Realizacja podstawowych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli) w przedsiębiorstwie

2. Wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania (np. TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, benchmarking, Lean Management, Lean Six Sigma, BPM itd.) w doskonaleniu organizacji

3. Zastosowanie narzędzi i technik zarządzania jakością do usprawnienia procesów biznesowych przedsiębiorstwa

4. Skuteczność stosowanych w organizacji systemów zarządzania jakością (systemy ISO serii 9000, TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, branżowe systemy jakości: GMP, HACCP, ISO/TS 16949 i in.)

5. Integrowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 i in.)

6. Samoocena przedsiębiorstwa, pomiar wyników działalności i doskonałości biznesowej (Business Excellence Models - EFQM, Malcolm Baldrige, Balance Scorecard, Standardy ISO)

7. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania – społeczna odpowiedzialność organizacji (Corporate Social Responsibility)

8. Zarządzanie wiedzą w organizacji

9. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa – kreowanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), rynkowych (marketingowych) i organizacyjnych

10. Zarządzanie projektami – skuteczność zarządzania projektami, czynniki i kryteria sukcesu projektu

11. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa – źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

12. Zasoby niematerialne (kapitał intelektualny) – ich pomiar, znaczenie dla sprawozdawczości i konkurencyjności przedsiębiorstwa

13. Analiza instrumentów marketingowych (marketingu-mix) przedsiębiorstwa

14. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie z zastosowaniem konwencjonalnych instrumentów pomiarowych - kwestionariuszy ankiet i wywiadów - (np. analiza skuteczności stosowanych instrumentów marketingowych, analiza zachowań, opinii i postaw konsumentów)

15. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstwa

16. Pomiar satysfakcji pracowników przedsiębiorstwa

17. Zarządzanie strategiczne – analiza strategiczna wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa (metody: analiza SWOT, analiza KCS, analiza łańcucha wartości Portera, model pięciu sił Portera, metody portfelowe, dźwignia zasobowa, analiza rdzenia umiejętności i in.); formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard)

18. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (analiza sektora)

19. Analiza struktury asortymentowej (portfela produktów) organizacji za pomocą metod portfelowych (macierz BCG, macierz McKinsey’a i in.)

20. Zarządzanie Pozytywnym Potencjałem Organizacji (PPO): 1/ PPO, klimat organizacyjny, kultura organizacyjna, pro-rozwojowe zachowania pracowników, rozwój organizacji, wyniki działalności organizacji; i relacje między nimi; 2/ kluczowe obszary PPO: nadzór korporacyjny, przywództwo, postawy i kompetencje menedżerów średniego szczebla, zaufanie i relacje interpersonalne, zarządzanie talentami, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, postawy obywatelskie i społeczna odpowiedzialność organizacji.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy

oraz http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Krzysztof Celuch, Mariusz Czupich, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Małgorzata Jaworek, Barbara Józefowicz, Robert Karaszewski, Włodzimierz Karaszewski, Marcin Kuzel, Monika Maksim, Joanna Petrykowska, Ewa Siemińska, Agata Sudolska, Dawid Szostek, Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki
Strona przedmiotu: http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie to indywidualna praca z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy dyplomowej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy oraz zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie (organizacji), aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy.

Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku omawianego i analizowanego na forum zespołu seminaryjnego.

Seminarium magisterskie trwa trzy semestry. W pierwszym semestrze student przygotowuje konspekt i rozpoczyna pracę nad teoretyczną częścią pracy, w drugim semestrze – kończy część teoretyczną, w trzecim semestrze – projektuje narzędzia badawcze, przeprowadza badania w przedsiębiorstwie (organizacji) i opracowuje rozdziały empiryczne.

Pełny opis:

Przykładowe zagadnienia:

1. Realizacja podstawowych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli) w przedsiębiorstwie

2. Wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania (np. TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, benchmarking, Lean Management, Lean Six Sigma, BPM itd.) w doskonaleniu organizacji

3. Zastosowanie narzędzi i technik zarządzania jakością do usprawnienia procesów biznesowych przedsiębiorstwa

4. Skuteczność stosowanych w organizacji systemów zarządzania jakością (systemy ISO serii 9000, TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, branżowe systemy jakości: GMP, HACCP, ISO/TS 16949 i in.)

5. Integrowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 i in.)

6. Samoocena przedsiębiorstwa, pomiar wyników działalności i doskonałości biznesowej (Business Excellence Models - EFQM, Malcolm Baldrige, Balance Scorecard, Standardy ISO)

7. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania – społeczna odpowiedzialność organizacji (Corporate Social Responsibility)

8. Zarządzanie wiedzą w organizacji

9. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa – kreowanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), rynkowych (marketingowych) i organizacyjnych

10. Zarządzanie projektami – skuteczność zarządzania projektami, czynniki i kryteria sukcesu projektu

11. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa – źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

12. Zasoby niematerialne (kapitał intelektualny) – ich pomiar, znaczenie dla sprawozdawczości i konkurencyjności przedsiębiorstwa

13. Analiza instrumentów marketingowych (marketingu-mix) przedsiębiorstwa

14. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie z zastosowaniem konwencjonalnych instrumentów pomiarowych - kwestionariuszy ankiet i wywiadów - (np. analiza skuteczności stosowanych instrumentów marketingowych, analiza zachowań, opinii i postaw konsumentów)

15. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstwa

16. Pomiar satysfakcji pracowników przedsiębiorstwa

17. Zarządzanie strategiczne – analiza strategiczna wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa (metody: analiza SWOT, analiza KCS, analiza łańcucha wartości Portera, model pięciu sił Portera, metody portfelowe, dźwignia zasobowa, analiza rdzenia umiejętności i in.); formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard)

18. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (analiza sektora)

19. Analiza struktury asortymentowej (portfela produktów) organizacji za pomocą metod portfelowych (macierz BCG, macierz McKinsey’a i in.)

20. Zarządzanie Pozytywnym Potencjałem Organizacji (PPO): 1/ PPO, klimat organizacyjny, kultura organizacyjna, pro-rozwojowe zachowania pracowników, rozwój organizacji, wyniki działalności organizacji; i relacje między nimi; 2/ kluczowe obszary PPO: nadzór korporacyjny, przywództwo, postawy i kompetencje menedżerów średniego szczebla, zaufanie i relacje interpersonalne, zarządzanie talentami, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, postawy obywatelskie i społeczna odpowiedzialność organizacji.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy

oraz http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Sylwester Bejger, Krzysztof Celuch, Mariusz Czupich, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Małgorzata Jaworek, Barbara Józefowicz, Robert Karaszewski, Włodzimierz Karaszewski, Justyna Łapińska, Monika Maksim, Joanna Petrykowska, Dawid Szostek, Tomasz Urbańczyk, Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło, Wojciech Zalewski, Maciej Zastempowski
Strona przedmiotu: http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie to indywidualna praca z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy dyplomowej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy oraz zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie (organizacji), aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy.

Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku omawianego i analizowanego na forum zespołu seminaryjnego.

Seminarium magisterskie trwa trzy semestry. W pierwszym semestrze student przygotowuje konspekt i rozpoczyna pracę nad teoretyczną częścią pracy, w drugim semestrze – kończy część teoretyczną, w trzecim semestrze – projektuje narzędzia badawcze, przeprowadza badania w przedsiębiorstwie (organizacji) i opracowuje rozdziały empiryczne.

Pełny opis:

Przykładowe zagadnienia:

1. Realizacja podstawowych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli) w przedsiębiorstwie

2. Wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania (np. TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, benchmarking, Lean Management, Lean Six Sigma, BPM itd.) w doskonaleniu organizacji

3. Zastosowanie narzędzi i technik zarządzania jakością do usprawnienia procesów biznesowych przedsiębiorstwa

4. Skuteczność stosowanych w organizacji systemów zarządzania jakością (systemy ISO serii 9000, TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, branżowe systemy jakości: GMP, HACCP, ISO/TS 16949 i in.)

5. Integrowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 i in.)

6. Samoocena przedsiębiorstwa, pomiar wyników działalności i doskonałości biznesowej (Business Excellence Models - EFQM, Malcolm Baldrige, Balance Scorecard, Standardy ISO)

7. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania – społeczna odpowiedzialność organizacji (Corporate Social Responsibility)

8. Zarządzanie wiedzą w organizacji

9. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa – kreowanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), rynkowych (marketingowych) i organizacyjnych

10. Zarządzanie projektami – skuteczność zarządzania projektami, czynniki i kryteria sukcesu projektu

11. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa – źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

12. Zasoby niematerialne (kapitał intelektualny) – ich pomiar, znaczenie dla sprawozdawczości i konkurencyjności przedsiębiorstwa

13. Analiza instrumentów marketingowych (marketingu-mix) przedsiębiorstwa

14. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie z zastosowaniem konwencjonalnych instrumentów pomiarowych - kwestionariuszy ankiet i wywiadów - (np. analiza skuteczności stosowanych instrumentów marketingowych, analiza zachowań, opinii i postaw konsumentów)

15. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstwa

16. Pomiar satysfakcji pracowników przedsiębiorstwa

17. Zarządzanie strategiczne – analiza strategiczna wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa (metody: analiza SWOT, analiza KCS, analiza łańcucha wartości Portera, model pięciu sił Portera, metody portfelowe, dźwignia zasobowa, analiza rdzenia umiejętności i in.); formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard)

18. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (analiza sektora)

19. Analiza struktury asortymentowej (portfela produktów) organizacji za pomocą metod portfelowych (macierz BCG, macierz McKinsey’a i in.)

20. Zarządzanie Pozytywnym Potencjałem Organizacji (PPO): 1/ PPO, klimat organizacyjny, kultura organizacyjna, pro-rozwojowe zachowania pracowników, rozwój organizacji, wyniki działalności organizacji; i relacje między nimi; 2/ kluczowe obszary PPO: nadzór korporacyjny, przywództwo, postawy i kompetencje menedżerów średniego szczebla, zaufanie i relacje interpersonalne, zarządzanie talentami, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, postawy obywatelskie i społeczna odpowiedzialność organizacji.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy

oraz http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer, Dawid Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Celuch, Rafał Drewniak, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Małgorzata Jaworek, Barbara Józefowicz, Włodzimierz Karaszewski, Joanna Petrykowska, Agata Sudolska, Dawid Szostek, Zenon Wiśniewski
Strona przedmiotu: http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie to indywidualna praca z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy dyplomowej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy oraz zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie (organizacji), aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy.

Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku omawianego i analizowanego na forum zespołu seminaryjnego.

Seminarium magisterskie trwa trzy semestry. W pierwszym semestrze student przygotowuje konspekt i rozpoczyna pracę nad teoretyczną częścią pracy, w drugim semestrze – kończy część teoretyczną, w trzecim semestrze – projektuje narzędzia badawcze, przeprowadza badania w przedsiębiorstwie (organizacji) i opracowuje rozdziały empiryczne.

Pełny opis:

Przykładowe zagadnienia:

1. Realizacja podstawowych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli) w przedsiębiorstwie

2. Wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania (np. TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, benchmarking, Lean Management, Lean Six Sigma, BPM itd.) w doskonaleniu organizacji

3. Zastosowanie narzędzi i technik zarządzania jakością do usprawnienia procesów biznesowych przedsiębiorstwa

4. Skuteczność stosowanych w organizacji systemów zarządzania jakością (systemy ISO serii 9000, TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, branżowe systemy jakości: GMP, HACCP, ISO/TS 16949 i in.)

5. Integrowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 i in.)

6. Samoocena przedsiębiorstwa, pomiar wyników działalności i doskonałości biznesowej (Business Excellence Models - EFQM, Malcolm Baldrige, Balance Scorecard, Standardy ISO)

7. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania – społeczna odpowiedzialność organizacji (Corporate Social Responsibility)

8. Zarządzanie wiedzą w organizacji

9. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa – kreowanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), rynkowych (marketingowych) i organizacyjnych

10. Zarządzanie projektami – skuteczność zarządzania projektami, czynniki i kryteria sukcesu projektu

11. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa – źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

12. Zasoby niematerialne (kapitał intelektualny) – ich pomiar, znaczenie dla sprawozdawczości i konkurencyjności przedsiębiorstwa

13. Analiza instrumentów marketingowych (marketingu-mix) przedsiębiorstwa

14. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie z zastosowaniem konwencjonalnych instrumentów pomiarowych - kwestionariuszy ankiet i wywiadów - (np. analiza skuteczności stosowanych instrumentów marketingowych, analiza zachowań, opinii i postaw konsumentów)

15. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstwa

16. Pomiar satysfakcji pracowników przedsiębiorstwa

17. Zarządzanie strategiczne – analiza strategiczna wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa (metody: analiza SWOT, analiza KCS, analiza łańcucha wartości Portera, model pięciu sił Portera, metody portfelowe, dźwignia zasobowa, analiza rdzenia umiejętności i in.); formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard)

18. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (analiza sektora)

19. Analiza struktury asortymentowej (portfela produktów) organizacji za pomocą metod portfelowych (macierz BCG, macierz McKinsey’a i in.)

20. Zarządzanie Pozytywnym Potencjałem Organizacji (PPO): 1/ PPO, klimat organizacyjny, kultura organizacyjna, pro-rozwojowe zachowania pracowników, rozwój organizacji, wyniki działalności organizacji; i relacje między nimi; 2/ kluczowe obszary PPO: nadzór korporacyjny, przywództwo, postawy i kompetencje menedżerów średniego szczebla, zaufanie i relacje interpersonalne, zarządzanie talentami, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, postawy obywatelskie i społeczna odpowiedzialność organizacji.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy

oraz http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer, Dawid Szostek
Prowadzący grup: Rafał Drewniak, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Małgorzata Jaworek, Barbara Józefowicz, Włodzimierz Karaszewski, Joanna Petrykowska, Agata Sudolska, Dawid Szostek, Zenon Wiśniewski
Strona przedmiotu: http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie to indywidualna praca z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy dyplomowej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy oraz zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie (organizacji), aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy.

Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku omawianego i analizowanego na forum zespołu seminaryjnego.

Seminarium magisterskie trwa trzy semestry. W pierwszym semestrze student przygotowuje konspekt i rozpoczyna pracę nad teoretyczną częścią pracy, w drugim semestrze – kończy część teoretyczną, w trzecim semestrze – projektuje narzędzia badawcze, przeprowadza badania w przedsiębiorstwie (organizacji) i opracowuje rozdziały empiryczne.

Pełny opis:

Przykładowe zagadnienia:

1. Realizacja podstawowych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli) w przedsiębiorstwie

2. Wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania (np. TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, benchmarking, Lean Management, Lean Six Sigma, BPM itd.) w doskonaleniu organizacji

3. Zastosowanie narzędzi i technik zarządzania jakością do usprawnienia procesów biznesowych przedsiębiorstwa

4. Skuteczność stosowanych w organizacji systemów zarządzania jakością (systemy ISO serii 9000, TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, branżowe systemy jakości: GMP, HACCP, ISO/TS 16949 i in.)

5. Integrowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 i in.)

6. Samoocena przedsiębiorstwa, pomiar wyników działalności i doskonałości biznesowej (Business Excellence Models - EFQM, Malcolm Baldrige, Balance Scorecard, Standardy ISO)

7. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania – społeczna odpowiedzialność organizacji (Corporate Social Responsibility)

8. Zarządzanie wiedzą w organizacji

9. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa – kreowanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), rynkowych (marketingowych) i organizacyjnych

10. Zarządzanie projektami – skuteczność zarządzania projektami, czynniki i kryteria sukcesu projektu

11. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa – źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

12. Zasoby niematerialne (kapitał intelektualny) – ich pomiar, znaczenie dla sprawozdawczości i konkurencyjności przedsiębiorstwa

13. Analiza instrumentów marketingowych (marketingu-mix) przedsiębiorstwa

14. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie z zastosowaniem konwencjonalnych instrumentów pomiarowych - kwestionariuszy ankiet i wywiadów - (np. analiza skuteczności stosowanych instrumentów marketingowych, analiza zachowań, opinii i postaw konsumentów)

15. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstwa

16. Pomiar satysfakcji pracowników przedsiębiorstwa

17. Zarządzanie strategiczne – analiza strategiczna wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa (metody: analiza SWOT, analiza KCS, analiza łańcucha wartości Portera, model pięciu sił Portera, metody portfelowe, dźwignia zasobowa, analiza rdzenia umiejętności i in.); formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard)

18. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (analiza sektora)

19. Analiza struktury asortymentowej (portfela produktów) organizacji za pomocą metod portfelowych (macierz BCG, macierz McKinsey’a i in.)

20. Zarządzanie Pozytywnym Potencjałem Organizacji (PPO): 1/ PPO, klimat organizacyjny, kultura organizacyjna, pro-rozwojowe zachowania pracowników, rozwój organizacji, wyniki działalności organizacji; i relacje między nimi; 2/ kluczowe obszary PPO: nadzór korporacyjny, przywództwo, postawy i kompetencje menedżerów średniego szczebla, zaufanie i relacje interpersonalne, zarządzanie talentami, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, postawy obywatelskie i społeczna odpowiedzialność organizacji.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy

oraz http://www.kppz.umk.pl/36,rafal-haffer.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)