Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1716-F3-MIKR-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu Mikrobiologia niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu biologii i fizjologii komórki. Ponadto student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: chemia, biochemia, anatomia, histologia i fizjologia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

− udział w wykładach: 30 godzin

− udział w laboratoriach: 50 godzin

− udział w seminariach: nie dotyczy

− udział w konsultacjach z nauczycielem akademickim: 2 godziny

− egzamin teoretyczny: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 83 godziny, co odpowiada 3,32 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

− udział w wykładach: 30 godzin

− udział w laboratoriach: 50 godzin

− udział w seminariach: nie dotyczy

− udział w konsultacjach z nauczycielem akademickim: 2 godziny

− czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 5 godzin

− przygotowanie do laboratoriów: 15 godzin

− przygotowanie do kolokwiów: 7 godzin

− przygotowanie do egzaminu i egzamin: 15+ 1 = 21 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 125 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

− czytanie wskazanego piśmiennictwa naukowego: 2 godziny,

− udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań): 16 godzin (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość)

− udział w konsultacjach z nauczycielem akademickim: 2 godziny

− udział w laboratoriach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań): 30 godzin,

− przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 10 godzin,

− przygotowanie do egzaminu w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla realizowanego przedmiotu: 11 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 71 godziny, co odpowiada 2,84 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

− przygotowanie do kolokwiów: 10 godzin

− przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 30 godzin, co odpowiada 1,20 punktu ECTS


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki

− nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna ogólną charakterystykę, warunki wzrostu i właściwości biochemiczne istotnych klinicznie drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów) chorobotwórczych dla ludzi oraz wymienia ich czynniki wirulencji - K_A.W18

W2: zna zasady i metody diagnostyki (biochemiczne, serologiczne, genetyczne) i ich zastosowane do diagnostyki wybranych zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych - K_A.W18

W3: zna i wymienia metody oceny wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki oraz metody wykrywania mechanizmów antybiotykooporności - K_A.W18

W4: zna i rozumie procesy zmienności genetycznej drobnoustrojów i tłumaczy podstawowe mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na zakażenie - K_A.W18

W5: zna i objaśnia patogenezę i epidemiologię wybranych zakażeń układowych – K_ A.W19

W6: zna i wymienia rodzaje działań przeciwdrobnoustrojowych, zasady aseptyki, antyseptyki i objaśnia wpływ środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych na drobnoustroje - K_A.W20

W7: zna i przedstawia kryteria podziału leków przeciwdrobnoustrojowych, wyjaśnia mechanizmy i zakresy ich działania na drobnoustroje oraz zasady antybiotykoterapii - K_ A.W20

W8: zna i wymienia metody badania czystości mikrobiologicznej środowiska oraz farmakopealne wymogi i metody badania czystości mikrobiologicznej środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - K_A.W22

W9 zna definicję patogenów alarmowych, ich zagrożenia oraz problemy zakażeń szpitalnych - K_A.W21

W10: zna mikrobiologiczne metody badania leków - K_A.W23


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi dobrać odpowiednie podłoża mikrobiologiczne, wykonuje posiew w celu hodowli drobnoustrojów oraz wykonać i ocenić preparaty mikroskopowe - K_A.U11

U2: umie identyfikować drobnoustroje w oparciu o ocenę ich morfologii, właściwości biochemicznych, fizjologicznych i hodowlanych - K_A.U12

U3: potrafi wykorzystać metody biochemiczne i immunologiczne oraz zaproponować wykorzystanie metod biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej do wykrywania drobnoustrojów- K_A.U13

U4: potrafi oznaczyć zgodnie z rekomendacjami antybiotykowrażliwość bakterii oraz wrażliwość grzybów na leki przeciwgrzybicze z uwzględnieniem metod wykrywania mechanizmów antybiotykooporności oraz potrafi zinterpretować uzyskany wynik - K_A.U14

U5: umie dokonać oceny wpływu czynników fizyko-chemicznych na drobnoustroje, ocenić czystość mikrobiologiczną środowiska i badać skuteczność dezynfekcji i sterylizacji - K_A.U14

U6: umie przeprowadzić kontrolę mikrobiologiczną leków zgodnie z metodami farmakopealnymi - K_A.U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotowy do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych w celu podejmowania gotowości do dalszego uczenia się - K_ K2

K2: Jest gotowy do współpracy z innymi członkami zespołu w trakcie zajęć praktycznych oraz do współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych - K_K3

K3:Dba o propagowanie zachowań prozdrowotnych poprzez dbanie o stosowanie racjonalnej antybiotykoterapii - K_K6

K4: Wyciąga i formułuje wnioski z przeprowadzanych w trakcie zajęć badań i własnych obserwacji - K_K8

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny


Laboratoria:

- metoda obserwacji

- ćwiczenia praktyczne

- analiza wyników badań mikrobiologicznych

- metody eksponujące: film, pokaz

- metoda klasyczna problemowa

- dyskusja


Seminaria

- nie dotyczy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Mikrobiologia uwzględnia charakterystykę mikrobioty naturalnej człowieka i jego najczęstszych patogenów wraz z uwzględnieniem ich morfologii, właściwości biochemicznych, chorobotwórczości i antybiotykowrażliwości. Obejmuje wykłady i laboratoria mające na celu zapoznanie studentów z metodami identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich antybiotykowrażliwości i mechanizmów antybiotykooporności, zasadami aseptyki, antyseptyki i zasadami pracy w laboratorium mikrobiologicznym. W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z etiologią, epidemiologią i diagnostyką wybranych zakażeń układowych oraz metodami kontroli mikrobiologicznej leków.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Mikrobiologia mają zapoznać studenta z historią mikrobiologii, morfologią, czynnikami wirulencji wirusów, bakterii i grzybów z rodzajów: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Corynebacterium, Mycobacterium, Bacillus, Clostridium, z rodziny Neisseriaceae, z rzędu Enterobacteriales, pałeczek niefermentujących oraz grzybów, metodami badania drobnoustrojów, immunologią infekcyjną, immunoprofilaktyką, procesami genetycznymi zachodzącymi między drobnoustrojami, charakterystyką antybiotyków, mechanizmami antybiotykooporności drobnoustrojów i metodami ich wykrywania, środkami dezynfekcyjnymi i aseptycznymi, mikrobiotą człowieka, wybranymi wirusami, bakteriami i grzybami chorobotwórczymi i warunkowo chorobotwórczymi dla człowieka, czynnikami etiologicznymi układowych zakażeń człowieka, zasadami profilaktyki zakażeń.

Laboratoria są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach i mają na celu: zaznajomienie z właściwościami biologicznymi i metodami hodowli, identyfikacji i oceny antybiotykowrażliwości drobnoustrojów, wypracowanie umiejętności wykonywania preparatów, posiewów, przybliżenie metod biochemicznych, immunologicznych, wykorzystywanych w diagnostyce mikrobiologicznej, omówienie głównych grup drobnoustrojów i ich chorobotwórczości, zapoznanie z metodami diagnostyki mikrobiologicznej stosowanej w identyfikacji czynników etiologicznych wybranych zakażeń układowych człowieka, zapoznanie z metodami badania czystości mikrobiologicznej leków, wypracowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dzierżanowska D.: Antybiotykoterapia praktyczna. -medica press, Bielsko-Biała, 2018

2. Murray P.R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A.: Mikrobiologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2018 (lub wyd. wcześniejsze)

3. Szewczyk E.: Diagnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa 2023

Literatura uzupełniająca:

1. Bulanda M., Pietrzyk A., Wróblewska M.: Mikrobiologia Lekarska (Tom 1 i 2). PZWL, Warszawa 2023

2. Dzierżanowska D.: Zakażenia szpitalne. α-medica press, Bielsko-Biała 2008

3. Heczko P.B., Wróblewska M., Pietrzyk A.: Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa 2022 (lub wcześniejsze)

4. Rekomendacje antybiotykowrażliwości bakterii i wrażliwości grzybów na leki przeciwgrzybicze ze strony ze stony www.eucast.org i www.korld.edu.pl

5. Rekomendacje dotyczące zakażeń układowych ze strony internetowej www.antybiotyki.edu.pl i www.korld.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu „Mikrobiologia” jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Mikrobiologii.

Egzamin końcowy teoretyczny składa się z 60 pytań: testowych (odpowiedzi jednokrotnego wyboru) dotyczących wiedzy zdobytej podczas wykładów (do 50% pytań) i laboratoriów. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje jeden punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie 36 (60%) punktów.

Jeżeli średnia ocen studenta z laboratoriów (średnia ważona wyliczana z ocen za: aktywność [x1], wejściówki [x1], kolokwia [x3]) mieści się w przedziale 4,0 - 4,49, student może mieć dodatkowo doliczone do punktacji z egzaminu 3 punkty. Średnia ocen (z laboratoriów) ≥ 4,5 pozwala dodatkowo doliczyć studentowi 4 punkty do punktacji uzyskanej z egzaminu, co może wpłynąć na podwyższenie oceny końcowej z egzaminu.

Egzamin końcowy teoretyczny, kolokwia, sprawdziany pisemne: zaliczenie na ocenę na podstawie testu (test pisemny: pytania zamknięte, odpowiedzi jednokrotnego wyboru) z wiedzy zdobytej na wykładach i laboratoriach.

W przypadku zaliczeń pisemnych (na wejściówkach, kolokwiach i egzaminie) uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

0-59% Niedostateczny

Egzamin końcowy teoretyczny: ≥ 60% (W1-W10, U1 – U6, K3-K4)

Kolokwia, wejściówki (sprawdziany pisemne): ≥ 60% (W1-W10, U1 – U6)

Raporty/ karty pracy: ≥ 60% (W1-W10, U1 – U6, K1-K4)

Przedłużona obserwacja/Aktywność (≥ 50% lub 1-3 punkty; 3 punkty = ocena bardzo dobry) (W1-W3, W5-W10, U1 – U6, K3-K4)

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Katarzyna Grudlewska-Buda, Anna Michalska, Agnieszka Mikucka, Natalia Wiktorczyk-Kapischke, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Katarzyna Grudlewska-Buda, Anna Michalska, Mateusz Rzepka, Alicja Sękowska, Krzysztof Skowron, Natalia Wiktorczyk-Kapischke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Anna Budzyńska, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Katarzyna Grudlewska-Buda, Zuzanna Kraszewska, Anna Michalska, Krzysztof Skowron, Natalia Wiktorczyk-Kapischke, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)